معاینات بالینی رباط صلیبی

معاینه بالینی (یافته های بالینی) اکثر ورزشکاران مبتلا به پارگی ACL بعد از 24 تا 48 ساعت به مراکز پزشکی ورزشی مراجعه می‌کنند.در این مرحله تست نمودن زانو به دلیل افیوزن (همارتروز)بیش از اندازه مشکل است. بهترین زمان برای تست نمودن فرد ساعات اول بعد از آسیب و خونریزی می‌باشد. بعد از چند روز هنگامی که تورم شروع به توقف کرد و درد کمتر شد نیز می‌توان تست را اجرا نمود. بعد از پارگی ACL مشاهدات زیر وجود دارد: ورزشکار دچار محدودیت حرکت خصوصا در اکستنسن زانو می‌شود. در حالی که زانو کشیده می‌شود بخش خارجی کپسول مفصلی دچار نیمه دررفتگی شده و اغلب حساسیت و درد در بخش خارجی مفصل وجود دارد. قابل ذکر است که اگر این وضعیت همراه با آسیب مینیسک داخلی باشد، ممکن است حساسیت و درد در خط مفصلی داخلی وجود داشته باشد. در داخل بیشتر بیماران خونریزی وجود دارد. اگر پارگی کپسول وجود داشته باشد دراین صورت خون میتواند به داخل مفصل نفوذ کند و قسمت پایین پا را کبود کند.تورم مفصل خیلی شدید به نظر میرسد. اگر پارگی کامل باشد تست لاچمن مثبت خواهد بود ف تست لاچمن تست دقیقی است و میتواند پارگی ACL را تا 90 درصد موارد تشخیص دهد. در بیشتر بیماران با استفاده از MRI میتوان پارگی کامل لیگامنت را مشخص کرد و این تشخیص برای آسیب های هم زمان ضروری است. مشاهدهدقیق زانو برای بررسی تجمع مایع در مفصل زانو یا تغییر شکل استخوانی(شکستگی احتمالی ) : طبق تحقیقات انجام شده در آسیب استخوانی تجمع سریع مایع در مفصل 72% ارتباط با آسیب لیگامنت صلیبی قدامی دارد. معاینه دامنه حرکات مفصل زانو، به خصوص اکستنشن کامل زانو که اگر انجام نشود امکان آسیب دیدگی منیسک های زانو را مطرح می‌کند. لمس ساختارهای استخوانی توسط متخصص طب ورزشی یا متخصص ارتوپد: امکان داردمنجر به شناسایی شکستگی استخوان مخفی مثل شکستگی استخواندرشت نی یا آسیب ران و شکستگی استخوان ران شود. لمس خطوط مفصلی زانو، برای ارزیابی آسیب احتمالی منیسک ها لازم است. همچنین باید لیگامنتهای جانبی زانو معاینه شوند. _ تست های ارزیابی پارگی ACL تست های مورد استفاده برای ارزیابی لیگامنت صلیبی قدامی تست لاچمن(lachman test ): تست لاچمن برای تشخیص پارگی لیگامنت متقتطع قدامی بسیار مفید است.اگر افزایش شلی وجود داشت و نقطه توقف محکمی وجود نداشت ، تست مثبت است. بهترین تست برای این وضعیت بوده و بعد از رفع یا کاهش درد بیمار باید برایارزیابی لیگامنت ACL صورت گیرد به این صورت که فرد روی تخت خوابیده و زانو رادر وضعیت خم شدگی 20 تا 30 درجه قرار می‌دهیم با دست چپ ران را می‌گیریم وبا دست راست پشت قسمت فوقانی ساق را به جلو و طرف خود می‌کشیم. چنانچه درسمت آسیب دیده مقدار جابجا شده به جلو نسبت به سمت سالم در پای دیگر بیش از 3 میلی متر باشد غیر عادی است و نمایانگر آسیب است. تست کشویی قدامی(Anterior drawer test) : تست کشویی قدامی تست حساس دیگری برای تشخیص پارگی لیگامنت متقاطع قدامی است . به خاطر اسپاسم عضلات پشت ران ( عضلاتهمسترینگ) که تست را تحت تاثیر قرار داده دارای ویژگی کمی است. لذا این تست باید با سمت مقابل مقایسه شود تا مقدار شلی که قبل از آسیب وجود داشته است مشخص شود. برای انجام تست بیمار به پشت خوابیده و زانوها را در وضعیت خم شدگی 90 درجه قرار می‌دهد. معاینه گر جلوی وی نشسته و با دو دست پشت قسمت زیر زانو را می‌گیرد وساق را به سمت خود می‌کشد و در آسیب دیدن لیگامنت صلیبی قدامی زانو استخوان درشت نی جلو می‌آید. تست تغییر محور (تغییر چرخشی) یا تست جرک (Pivot shift or jerk test) : در این تست لازم است که فرد دارای لیگامنت جانبی داخلی و نوار ایلئوتیبیال سالمی باشد. در موارد آسیب حاد ACL خصوصا زمانی که این آسیب با یک آسیب دیگر همراه باشد (مثلا آسیب مینیسک)انجام تست تغییر محور مشکل می‌باشد به این خاطر که بیمار برای رلکس شدن کافی ناتوان است.این تست مشکل است اما اگر مثبت باشد پارگی ACL را تایید میکند. فاکتورهای خطر خارجی: تعامل کفش-سطح تمرینی تعامل کفش- سطح به عنوان یک فاکتور خطر آسیب ACL ، در ورزش های متفاوتی مورد مطالعه قرار گرفته است. یک مطالعه بر روی ورزشکاران فوتبالیست استرالیا گزارش نموده است که خطر تحمیل آسیب های غیر تماسی ACL در طی دوره های کم بارانی و بسیار شرجی افزایش پیدا می کند. مطالعات مربوط به ورزشکاران فوتبالیست نشان داده اند که رقابت بر روی چمن مصنوعی خطر آسیب های زانو را در مقایسه با چمن طبیعی افزایش نمی دهد. در مقابل مطالعات اخیر بر روی فوتبالیست های حرفه ای آمریکا پیشنهاد نموده است که شیوع آسیب های ACL ممکن است در چمن های مصنوعی جدید در مقایسه با چمن های مصنوعی قدیمی تر بیشتر باشد. نشان داده شده است که، در ورزش هندبال اروپایی خطر آسیب ACL ،هنگامی که رقابت بر روی سطوح مصنوعی (با یک ظریب اصطکاک بیشتر) انجام می شود در مقایسه با سطوح چوبی ، 4/2 برابر بیشتر است. مطالعات اولیه بر روی ورزشکاران فوتبالیست آمریکا نشان داده است که، استفاده از میخ های بلندتر در ته کفش، در هنگامی که پا با زمین تماس پیدا می کند مقاومت پیچشی بیشتری را به همراه داشته که این ورزشکاران را در معرض خطر بالاتری از آسیب های زانو قرار می دهد. در مورد توجه به اثر تعاملی کفش-سطح بازی، در هنگام توسعه استراتژی های مداخله ای برای کاهش میزان شیوع آسیب های جدی زانو، شک و تردید کمی وجود دارد. Blade cleats Screw-in cleats – wet grass Moulded cleats – dry grass فاکتورهای خطر درونی: آسیب قبلی زانو مطالعات اخیر پیشنهاد نموده اند که، وجود آسیب قبلی ممکن است فاکتور خطری برای آسیب بعدی باشد. یک مطالعه نیز نشان داده است که زنان پارگی دوباره ACL را دوبرابر بیشتر از مردان تجربه می کنند. سن اگرچه یک توافق عمومی در مورد این وجود دارد که، خطر آسیب ACL برای زنان ورزشکار در طی جهش رشدی آنها افزایش می یابد، تحقیقی وجود ندارد که سن را به عنوان یک فاکتور خطر بلقوه در آنالیز آسیب های جدی زانو، در ورزشکارانی از لحاظ اسکلتی بالغ، در نظر گرفته باشد. به طور مشابه ، تحقیقی درمورد اثر سن بر روی احتمال آسیب زانو در ورزشکاران از لحاظ اسکلتی غیر بالغ نیز وجود ندارد. ترکیب بدنی نشان داده شده است که در زنان دانشجوی دانشگاه افسری آمریکا، افزایش شاخص توده بدنی (BMI) همراه با افزایش خطر آسیب های ACL است. با این وجود مطالعات دیگر چنین ارتباطی را نشان نداده اند. با توجه به اینکه در مورد BMI اطلاعات متناقضی وجود دارد، لذا نتیجه گیری معتبر را مشکل می سازد. گرایش خانوادگی و وراثت دو مطالعه موردی گزارش نموده اند که، گرایش خانوادگی یک فاکتور خطر برای آسیب ACL است. ورزشکارانی که از پارگی ACL رنج می برند دوبرابر احتمال خیشاوندی دارند. در یک مطالعه گروهی 4 ساله که اخیرا انجام شده است مشاهده شده است که، ورزشکاران آمریکایی اروپایی سفید پوست در مقایسه با گروه های قومیتی دیگر، 6/6 برابر بیشتر مستعد پارگی ACL می باشند. فاکتورهای آناتومیکی زاویه کیو زانو به عنوان یک توجیه ممکن برای تفاوت جنسیتی در میزان آسیب ACL مطالعه شده است، با این منطق که زاویه کیو بالا ممکن است با افزایش بارگیری والگوسی زانو همراه باشد. در یک مطالعه موردی که اخیرا انجام شده گزارش شده است، که میانگین زاویه کیو در ورزشکاران مستعد آسیب های زانو، به طور معنی داری بزرگتر از میانگین زاویه کیو ورزشکارانی است که آسیب ندیده اند(14 در مقابل 10 درجه). در مقابل محققان دیگر گزارش نموده اند که خطر آسیب زانو با اختلافات راستای آناتومیکی، مانند؛ زاویه کیو مرتبط نیست. یک مطالعه گزارش نموده است که، نسبت عرض لگن خاصره به طول ران، نه زاویه کیو، زاویه دار شدن والگوسی دینامیک زانو را در هنگام اسکات تک پایی باعث می شود. همچنین نشان داده شده است که نسبت بالای طول ران به ساق پا نیز ممکن است یک فاکتور خطر برای آسیب های ACL در اسکی بازان آلپاین رقابتی باشد. یک فاکتور که در مورد آسیب ACL بسیار مطالعه شده است، عرض شیار بین کندیلی ران است. محققان زیادی فرض نموده اند که شیار بین کندیلی یا شاخص عرض شیاری تنگ (یعنی نسبت عرض شیار رانی به عرض کندیل های رانی هنگامی که از طریق عکس رادیولوژیکی در یک نمای صفحه کرونال مشاهده می شود) ممکن است ورزشکاران را در معرض افزایش خطر آسیب ACL قرار دهد. یکی از دلایل می تواند این باشد که، شیار رانی تنگ تر همراه با ACL ضعیف تر و کوچکتر است. این فرضیه، به وسیله تحقیقات اخیر که از MRI برای بررسی ارتباط اندازه ACL و اندازه شیار بین کندیلی استفاده کرده اندرد شده است. احتمال دیگر این است که، گیرافتادگی ACL در شیار بین کندیلی ران ، وقتی که این شیار باریک است غالب باشد و این در طی مشارکت در ورزش ها منجر به ریزپارگی لیگامنت شده که متعاقبا به پارگی های بزرگ پیشرفت کرده که لیگامنت را ضعیف ساخته و آن را در معرض خطر بالای پارگی کامل قرار می دهد. برای مشخص سازی نقش گیرافتادگی شیاری به عنوان یک فاکتور خطر برای آسیب ACL، نیاز به تحقیق است. ویژگی های ترکیبی لیگامنت و شلی مفصلی اندازه و ویژگی ترکیبی ACL، فاکتورهای هستند که ممکن است خطر پارگی این لیگامنت را تحت تاثیر قرار دهند. نشان داده شده است، هنگامی که با توجه به وزن بدنی نرمال سازی صورت گیرد، ACL ها در زنان کوچک تر از مردان می باشد. علاوه بر این، گزارش شده است که لیگامنت های زنان در نقطه شکست دارای استرین و چگالی انرژی استرینی پایین تری و همچنین 5/22% ضریب الاستیسیتی پایین تر هستند. با این وجود در این برهه از زمان، مطالعه ای در مورد فاکتور خطر وجود ندارد که این متغیرها را مورد توجه قرار داده باشد. از جهت دیگر، مطالعاتی وجود دارد که شلی قدامی زیاد زانو،‌شلی لیگامنتی و عمومی مفصل را نیز به عنوان فاکتور های خطر برای آسیب های لیگامنت زانو پیشنهاد کرده اند. الگوهای حرکتی تفسیر دیگر برای تفاوت جنسیت در میزان آسیب ACL این است که، زنان ممکن است حرکاتی معین را متفاوت از مردان انجام دهند. بارگیری با زانوهای راست تر، PTTSA بزرگتری را به کار گرفته و به این وسیله مولفه نیروی برشی را در جهت قدامی بر روی درشت نی افزایش می دهد. با وجود اینکه چندین مطالعات بررسی نموده اند که آیا زنان در مقایسه با مردان با زانوهای راست تر بر روی زمین فرود می آیند، توافق کلی در تحقیقات در این مورد وجود ندارد. مطالعه ای مشابه نشان داد که حرکت والگوسی که هنگام فرود از پرش تولید می شود، آسیب های ACL را با حساسیت 78% و ویژگی 73% پیشگویی می کند. پای غالب نیز مطالعه شده است، اما این فاکتور نیز با خطر آسیب ACL مرتبط نبوده است. قابل ذکر است که تنها 9 آسیب ACL در این مطلعه شرکت داشته اند، لذا باید نتایج با احتیاط تفسیر شوند تا اینکه در دیگر مطالعات تصدیق شوند. پرونیشن پا پیشنهاد شده است که پرونیشن پا ممکن است که منجر به انتقال قدامی درشت نی شده و به نوبت منجر به استرین ACL شود؛ اگرچه نتایج متناقض است. فاکتورهای هورمونی مرور مطالعاتی که از اندازه گیری غلظت هرمونی مربوط به ادرار و سروم خون استفاده کرده اند آشکار می سازد که خطر آسیب غیربرخوردی ACL می تواند در طی مرحله پیش تخمک گذاری چرخه قاعده ای در مقایسه با مرحله پس تخمک گذاری سه برابر بیشتر باشد. زاویه تاندون کشککی –تنه درشت نی و شیب پلاتیو زاویه تاندون کشککی –تنه درشت نی (PTTSA) زاویه ای است در سطح ساجیتال، بین درشت نی (مفصل مچ پا تا زانو) و خط عمل تاندون کشککی. وقتی که زانو نزدیک به اکستنشن قرار دارد، افزایش PTTSA، تولید مقدار نیروی بیشتری در جهت قدامی بر روی درشت نی می کند و بارهای منتقل شده به ACL را افزایش می دهد. نشان داده شده است که زنان در مقایسه با مردان در طول دامنه حرکتی فلکشن زانو دارای PTTSA بزرگتری بوده و اینکه هنگامی که زانو نزدیک به اکستنشن کامل است، این زاویه بزرگتر است. با این وجود، مطالعه ای در مورد فاکتور خطر وجود نداشت که PTTSA را در بررسی خود وارد کرده باشد. مشابه با این وضعیت نیز، برای شیب پلاتیو درشت نی در سطح ساجیتال برقرار بود. افزایش شیب پلاتیو منجر به تولید نیروی بیشتری در جهت قدامی بر روی درشت نی می شود. شاخص های عصبی عضلانی دیگر شاخص های عصبی عضلانی متعددی به عنوان فاکتورهای خطر احتمالی آسیب ACL پیشنهاد شده اند. چهارسر غالب، زمان عکس العمل عضله، زمان نیروی اوج، سفتی عضلانی و قدرت و خستگی عضلانی تمام فاکتورهای هستند که ممکن است بر روی خطر ورزشکار آسیب ACL تاثیرگذار باشند. نشان داده شده است که زنان در مقایسه با مردان، غالب چهارسری بزرگتر را نشان داده و اینکه آنها سفتی عضلانی و قدرت عضلانی کمتری دارند. با این وجود هیچ یک از این فاکتورها، به عنوان فاکتورهای خطر آسیب ACL، مطالعه نشده و در نتیجه ممکن نیست اهمیت نسبی این فاکتورها را در این نقطه از زمان تعیین کرد. مکانیسم های آسیب توصیف ساده ای از وضعیت آسیب های غیربرخوردی ACL در ورزشهای تیمی/توپی: در طی اغلب ورزش های المپیکی، معمولا آسیب های ACL ماهیتا غیربرخوردی بوده و در طی مانورهای برشی و کاشتی اتفاق می افتد، اما نسبت بالای از این آسیب ها در طی فرود نیز اتفاق می افتند. در بسکتبال، فرودها به طور مکرر به عنوان مکانیسم آسیب های ACL گزارش می شوند. مهم است بدانیم که؛ در حالی که یک ورزشکار ممکن است فرود بر روی هر دو پا با توضیع برابر وزن بر روی پاها را نشان دهد، در نقطه تماس ممکن است کل نیروی عکس العمل زمین به وسیله پایی که از آسیب رنج می برد حمایت شود. در مطالعات اخیر که از آنالیزهای ویدئویی بسیار حرفه ای با زوایای دوربینی متعدد استفاده کرده اند، نشان داده شده است که زانو وقتی آسیب می بیند که در وضعیت فلکشتنی بیشتر باشد. اگرچه، اغلب آسیب های ACL که در ورزشهای المپیکی اتفاق می افتند، از لحاظ تعریفی غیربرخوردی هستند، معمولا الگوهای حرکتی که منجر به این آسیب ها می شوند شارژ کردن به وسیله حریف است(به عنوان مثال، تماس بدنی قبل از آسیب). ارگیری والگوسی ( Valgus loading) مطالعات نشان داده اند که چرخش خارجی درشت نی همراه با چرخش والگوسی زانو در یک وضعیت بازشده یا نسبتا خم شده ، استرین ACL را تحریک می کند، به این خاطرکه لیگامنت با بخش داخلی کندیل خارجی زانو برخورد کرده و سپس دچار گیرافتادگی می شود. قابل ذکر است، مطالعات آنالیز حرکتی در آزمایشگاه نشان داده اند که زنان در هنگام فرود در مقایسه با مردان، مقادیر بزرگتری از گشتار والگوسی و خارجی را در زانو توسعه می دهند، همچنین پیشنهاد شده است که حداقل در این بخش، بارگیری والگوسی زانو ممکن است میزان شیوع بالاتر آسیب های ACL دیده شده در زنان در مقایسه با مردان شرکت کننده در همان ورزش و همان سطح از رقابت را شرح دهد. کشوی قدامی القاء شده بوسیله چهارسر (Quadriceps-induced anterior tibial Drawer) مطالعات متعدد انجام شده بر روی جسد نشان داده اند که؛ هنگامی که زانو نزدیک به اکستنشن است بارگیری چهارسر، لیگامنت صلیبی قدامی را دچار استرین می کند. فرض شده است که انقباض شدید چهارسر، هنگام فرود بر روی یک زانوی باز، می تواند تولید مقادیر بالای از فشار بر روی لیگامنت صلیبی قدامیکند. در این تئوری انقباض گروه عضلانی چهارسر و بکارگیری متعامل مفصل کشککی رانی تولید یک بار بر روی تاندون کشککی، که هنگامیکه زانو نزدیک به اکستنشن باشد یک زاویه در جهت قدامی نسبت به درشت نی دارد، کرده و این تولید یک مولفه نیروی در جهت قدامی بر روی درشت نی می کند. هنگامیکه زانو از وضعیت اکستنشن به سمت فلکشن حرکت می کند، جهت گیری تاندون کشککی نسبت به درشت نی از جهت قدامی به جهت خلفی حرکت می کند و مطابق با آن جهت نیروی تولید شده توسط مکانیسم اکستنسور چهار سر ران تغییر می کند. چرخش داخلی درشت نی ( Internal tibial rotation) فاکتورهای متعددی وجود دارند که حاکی از آن است که چرخش داخلی درشت نی نسبت به استخوان ران در یک زانوی نسبتا باز می تواند مکانیسم بلقوه آسیب های غیربرخوردی لیگامنت صلیبی قدامی باشد. و مواردی از قبیل : سطح بازی شرایط آب و هوایی کفش بازی یا تمرین نژاد طول پا عرض بریدگی بین کندیلی پهنای سطح مقطع لیگامان ساختار لیگامانی مرحله چرخه قاعدگی خم شدن زانو هنگام فرود پای برتر هنگام فرود برتری عضله چهارسر سفتی عضله قدرت عضله عکس العمل عضله زمان نیروی اوج خستگی درمان : به طورکلی درمان رباط صلیبی قدامی(ACL) به دو صورت غیرجراحی یا جراحی است.فیزیوتراپی در هر دو روش غیرجراحی و جراحی(گاهی حتی قبل از عمل جراحی)جهت تسریع و افزایش کیفیت روند درمانی موثر است . .مهمترین اهداف فیزیوتراپی و حرکات اصلاحی (زیر نظر متخصص حرکات اصلاحی تربیت بدنی) عبارتنداز: -کاهش درد،التهاب و تورم -افزایش دامنه حرکتی مفصل -تقویت عضلات با توجه به درجات آسیب -آموزش تمرینات حس عمقی -آموزش تمرینات زنجیره حرکتی بسته -افزایش تعادل و عملکرد فرد -برگشت سریع تر فرد به فعالیت های روزمره یا ورزش حرفه ای درمان آسیب درجه ۱: در ابتدا از روش‌هایی جهت کاهش التهاب, درد و تورم استفاده می‌شود(مثلا استفاده از یخ).به تدریج تمرینات دامنه حرکتی مفصل زانو با توجه به درد انجام می‌گردد.سپس تمرینات تعادلی و عملکردی شروع می‌شوند.درنهایت تمرینات تقویت عضلات انجام می‌گیرد.هدف اصلی در این مسیر کاهش التهاب و ترمیم مجدد بافت آسیب دیده همراه با افزایش دامنه حرکتی, بهبود تعادل و تقویت عضلات جهت پیشگیری از آسیب مجدد است. درمان آسیب درجه ۲: اصول درمان همانند مرحله درجه یک آسیب است.اما به دلیل آسیب بیشتر از یک بریس جهت حفاظت از بافت آسیب دیده نیز استفاده می‌شود. درمان آسیب درجه ۳: در پارگی کامل ممکن است به عمل جراحی نیاز باشد.اگر بیمار فرد مسنی باشد و رباط متقاطع جلویی پاره شده باشد،انجام عمل جراحی با توجه به سطح پایین فعالیت فرد و آرتروز زانو توصیه نمی‌شود.اما اگر فردی جوان و فعال و یا به خصوص یک ورزشکار حرفه‌ای دچار پارگی کامل گردد معمولا عمل جراحی توصیه می‌شود.در بیمارانی که علاوه بر رباط متقاطع جلویی،دچار پارگی رباط طرفی داخلی(MCL) نیز می شوند(که شیوع بالایی نیز دارد)معمولا به علت درد و تورم زیاد،زمان جراحی رباط متقاطع جلویی،جهت جلوگیری از فیبروز مفصلی به تاخیر می افتد.فیبروز مفصلی یک عامل مهم کاهش دامنه حرکتی مفصل زانو است.چنین بیمارانی به تدریج با کاهش درد،تورم،افزیش دامنه حرکتی مفصل،تقویت عضلات اطراف زانو و طبیعی شدن راه رفتن آماده عمل جراحی می شوند. در پارگی‌های کامل به دو روش جراحی صورت می‌گیرد : روش ترمیمی : معمولا موفقیت آمیز نیست و نتایج خوبی به همراه ندارد. روش بازسازی : به دو طریقه بازسازی داخل مفصلی یا خارج مفصلی انجام می‌شود.در روش بازسازی رباط از یک بافت دیگر(مثلا تاندون پاتلا و یا تاندون عضلات پشت ران)استفاده می‌شود.روش بازسازی نتایج بهتری به همراه دارد. پیوند از تاندون کشکک ( Patella ) : میدانیم که تاندون کشکک بین استخوان کشکک در بالا و قسمت بالایی استخوان درشت نی در پایین قرار گرفته است. در این روش یک سوم میانی تاندون کشکک را همراه با قسمتی از استخوان کشکک و قسمتی از استخوان درشت نی از خود بیمار جدا میکنند. از این روش بیشتر در ورزشکاران حرفه ای و در کسانی که در طول روز زانویشان زیاد با زمین تماس ندارد استفاده میشود. احتمال موفقیت در این روش زیاد است ولی از عوارض مهم آن درد ناحیه کشکک بعد از عمل جراحی است. بیمار ممکن است در حین زانو زدن درد داشته باشد. احتمال اینکه زانو بعد از این عمل دچار قدری خشکی شود وجود دارد. در این روش جراحی احتمال شکستگی استخوان کشکک وجود دارد. پیوند از تاندون همسترینگ (Hamstring) : عضلات همسترینگ دسته ای از عضلات در قسمت داخلی و پشتی ران هستند. قسمتی از بخش تاندونی این دسته عضلانی، به نام تاندون سمی تندینو Semitendinosus برای پیوند بکار برده میشود. بعضی جراحان از تاندون گراسیلیس Gracilis tendon هم استفاده میکنند. در این روش احتمال عارضه درد کشکک و احتمال خشکی زانو بعد از جراحی کمتر از روش قبلی است. شکاف جراحی کوچکتر است و دوره بازپروری بعد از جراحی کوتاه تر است. البته در این نوع جراحی ممکن است قدرت تاندون پیوند شده بعد از جراحی، کمتر از روش قبل باشد. در کسانی که شلی لیگامانی در کل بدن دارند احتمال مشکل ذکر شده بیشتر است. چون این تاندون در قسمت داخلی زانو قرار داشته و به پایداری این قسمت کمک میکند بعضی جراحان عقیده دارند اگر بیمار همراه با آسیب لیگامان متقاطع قدامی، آسیب لیگامان کلترال داخلی Medial collateral هم داشته باشد از این نوع پیوند استفاده نشود چون ممکن است ناپایداری قسمت داخلی زانو را بیشتر کند. ورزشکاران دارای خونریزی درون مفصلی و مشکوک به پارگی ACL باید به وسیله جراح ارتوپد به وسیله آرتروسکوپی مورد ارزیابی قرار گیرد. با استفاده از این روش آسیب های همزمان را که اغلب پنهان میمانند ، مشخص کرد. بازسازی ACL برای ورزشکاران فعال در ورزشهای چرخشی توصیه میشود. افراد غیر فعال و شرکت کننده در ورزش های غیر چرخشی شاید فقط به توان بخشی نیاز داشته باشند. _ نمونه هایی از گرافت گرفته شده قبل از بازسازی : پیوند از تاندون چهارسر (quadriceps): عضله چهارسر یا کوادری سپس در جلوی ران قرار داشته و به توسط این تاندون به بالای کشکک متصل میشود. از این روش جراحی بیشتر در کسانی استفاده میشود که قبلاً یک بار جراحی بازسازی لیگامان متقاطع قدامی برای آنها انجام شده ولی به دلایلی موفق آمیز نبوده است. در این روش یک سوم میانی تاندون را همراه با قسمتی از استخوان کشکک که به آن چسبیده است را خارج کرده و به عنوان گرافت استفاده میکنند. این روش هم ممکن است مشکلاتی مثل روش پیوند از تاندون کشکک داشته باشد. آلوگرافت (Allograft) : آلوگرافت ها پیوند هایی هستند که از افراد فوت شده اخذ میشوند. این بافت های پیوندی را از همان محل های پیوند های قبلی که ذکر شد، ولی از فرد متوفی میگیرند. مزایای استفاده از این روش یکی اینست که از خود فرد پیوندی گرفته نمیشود و در نتیجه مشکلی در ناحیه دهنده پیوند ندارد. طول عمل کوتاه تر است و شکاف جراحی هم کوچکتر است. از عوارض این عمل، احتمال انتقال بیماری ها از طریق بافت پیوند زده است. بعضی جراحان هم معتقدند این گرافت ها ممکن است قدرت کمتری از گرافت هایی که ار خود شخص گرفته میشوند داشته باشند. به نظر میرسد احتمال موفقیت در این روش در مقایسه با روش های قبلی کمتر است. در مطالعات جدید احتمال موفقیت در پیوند هایی که از خود فرد گرفته میشوند 95 درصد و در پیوند های آلوگرافت حدود 70 درصد است. تجویز تمرین : دوچرخه سواری و شنا گزینه های مناسبی برای حفظ آمادگی جسمانی اند . توان بخشی این آسیب برای تمام ورزشها با یا بدون عمل جراحی حدود 6 ماه طول میکشد. تمامی تمرینات و توانبخشی باید زیر نظر کارشناس تربیت بدنی باشد.
زمان: 2015-06-30 03:27:52

آشنایی با لیزر و اثرات درمانی آن

نام ليزر  ( LASER ) مخفف  Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation  (تقويت نور با تشعشع نشر بر انگيخته ) می باشد. اينشتين در سال 1917 مبنای تئوری نشر بر انگيخته الکترومغناطيس را عنوان نموده بود. تئوری وی توسط لاند برگ در سال 1928 تاًئيد شد ولی امکان عملی ساخت يک ليزردر آن زمان وجود نداشت.اگر چه درطی چند دهه تئوری شناخته شده بود، تاريخچه استفاده از ليزر نسبتاً کوتاه است.اصول توسعه عملی ليزرازفهم بهتر سطوح انرژی اتمها و مولکولهادر دهه1930 ودهه 1940  ونيز با پيشرفت های بوجود آمده در مواد اپتيکی بخصوص فيبر نوری منشاً می گيرد. اولين تئوری عملی تقويت نشر بر انگيخته توسط يک فيزيکدان روسی بنام فابريکانت ودو دستيارش درسال 1951 اختراع شد ولی تا سال 1959 منتشر نشد وبرتحقيقات در غرب نيز تاًثيری نگذاشت.

 اولين دستگاهی که از اصول نشر بر انگيخته استفاده کرد MASER (مخفف  Microwave Amplification  ) بود. اين دستگاه در سال 1955 توسط تاونز (Townes) ساخته شد. وبر (Weber) فرضيه تقويت ميزر را در سال 1952 بنا نهاد وجزئيات آن را در مقاله اش تحت عنوان " تقويت تشعشع ريزموجها با مواد دارای تعادل حرارتی Amplification of microwave radiation with substances in thermal equilibrium  "  (Weber 1953) ارائه نمود. بلومبرگن (Bloembergen) فرضيه ميزر جامد  (Solid-based maser) را درسال 1956 ارائه نمود. شلو وتاونز (Shalow & Towens) اصول ميزر رابه توليد تشعشع نوری تعميم دادند و نمونه آن را در سپتامبر 1957 آماده کردند. در مقاله ( دسامبر 1958) آنان چنين عنوان نمودند که نور تقويت شده بايد تک رنگ و همدوس(Coherent) باشد. آنها در تابستان سال 1958 ميزر خود را به ثبت رساندند.  گولد ( Gould) که همزمان ومستقلاً مشکلات عملکردی ليزر را حل نموده بود شروع به مبارزه باقانون انحصاری تاون و شلو نمود. قبل از اين که هرکدام از اين متخصصان ليزر عملياتی خود را داشته باشند، مايمان (Maiman) يک پروب ليزر رابی (ruby- probe) را در آزمايشگاه تحقيقات هواپيمايی  Hughes در ماليبو (Malibu) کاليفرنيا  (Maiman 1960 ) ساخت.اين دستگاه تشکيل شده بود از يک پروب رابی ( يک سانتی متر ضخامت و 10 سانتی متر طول ) که نوری به مدت کوتاه ولی خيلی قوی با طول موج 3/694 نانومترتوليد می کرد. اين قضيه در هفتم جولای همان سال منتشر شد. اين شروع غير مترقبه و پيشرفتی سريع بود. يک سال بعد چندين نوع مختلف ليزر برای استفاده آماده شده بود. در ميان آنها ليزرهای هليوم- نئون با طول موجهای نزديک به مادون قرمز ( 1118 و1153 و1160 و1199 يا1207 نانو متر) وجود داشتند. اولين ليزر هليوم نئون در طول موج قابل ديدن ( 633nm) در سال 1962 آماده شد. امروزه هرکس می تواند چندين هزار ليزر مختلف را بيابد و هر روز نوع جديد تری از آن يافت می شود. در شوروی سابق ، چندين دانشمند همزمان بر روی توسعه ليزر کار کردند. باسوف     وپروخروف (Basov & Prokhorov)  بيشترين پيشرفت فنی را در اين زمينه داشتند که مشترکاً به همراه تاون جايزه نوبل سال1964 را از آن خود نمودند.از پيشگامان، باسوف و پروخوف تنها کسانی بودند که تا به امروز فعالانه بر روی ليزر تحقيق کردند. گولد (1961) انديکاسيونهای مهم طبی را بر مبنای چگالی انرژی  (energy density) بالای نور ليزر ارائه نمود. انرژی ليزر اولين بار بصورت بالينی در چشم پزشکی بکار رفت و اينجا بود که اولين عوارض نور ليزر پديدار شد. ضايعات شبکيه که توسط نورليزر متمرکز شده ايجاد شده بود و باعث فقدان ديد واضح و تيز می گرديد در مطالعات حيوانی اثبات شد. يک مقاله در باب خطرات ليزر بنام ( چقدر ليزرها خطرناکند؟) بلا فاصله پس از آن انتشار يافت ( Dulberger 1962) اين اولين سنگ بنای قواعد ايمنی ليزر در اواسط دهه 1960 بود.ليزرهای پرقدرت  ( High Power Laser ) پس از اولين آزمايش موفق در ترميم کنده شدگی شبکيه با ليزر در جراحی نيز کاربرد پيدا کردند وبه عنوان ابزاری برای کوآگولاسيون ، تبخير کردن ويا به عنوان تيغ بسيار دقيق جراحی بکاررفتند.نتايج هميشه مثبت نبود و دستگاه های ليزر بزرگ، سنگين و گران بودندومستعداشکال فنی(الکترونيکی) بودند.اولين گزارشات مبنی برآثار ليزردرمانی کم توان در اواسط دهه 60 انتشار يافت. لاور و همکارانشان  (Laor et al ) درسال 1965 چنين گزارش نمودند که« نور ليزر باعث تحريک سرعت ترميم سوختگيها و زخمهای ناشی از جراحات مکانيکی می شود ». مستر (Mester) استاد جراحی بيمارستان سملوايز بوداپست مجارستان پيشگام  ليزردرمانی کم توان شد.او قبل از اينکه متخصصان غربی درعلوم پزشکی ايده ای برای  ليزردرمانی کم توان داشته باشند چندين مطالعه بر روی آثارتحريک زيستی  (Biostimulatory)  ليزردرمانی کم توان بر محيط های کشت سلولی ، در حيوانات آزمايشگاهی و در آزمايشات بالينی منتشر نمود. وی آزمايشات خود را بر روی حيوانات در سال 1963 برای روشن نمودن اثرات احتمالی ليزردرمانی کم توان در سرطان زايی آغاز نمود. مستر اثرات  ليزردرمانی کم توان را بر روی فرايند های مختلف زيست شناختی و بخصوص کاربرد آن در درمان زخمهای مزمن از قبيل زخمهای پا و زخمهای بستر ، سوختگيها و زخمهای ناشی از تشعشعات که به درمانهای معمول مقاوم هستند بررسی نمود.از آنجايی که مستر نتايج کار خود را در اوايل به زبان مجارستانی ودر مجلات مجارستان منتشرمی نمود بسياری از اين مطالعات برای چندين سال در غرب به صورت ناشناخته باقی مانده بود. در شوروی سابق پيشرفت ليزردر پزشکی مسير ديگری را می پيمود. در دهه 1920 پديده تشعشع ميتوژنی  (Mitogenic Radiation ) توسط يک زيست شناس روسی بنام الکساندر گورويچ (Alexander Gurwich) کشف شد. تقسيم سلولی در يک لوله آزمايش سبب پديده ای مشابه در ديگر لوله های آزمايش می گرديد بدون آنکه تماس شيميايی بين لوله ها برقرار شود . با استفاده از فيلترهای نوری مختلف بين لوله های آزمايش ، گورويچ نشان داد که اشعه فوق بنفش  (UV) در طی تقسيم سلولی ساطع می شود.اين تشعشع بی نهايت ضعيف از نظر کمی تا اواخر دهه 1960 اندازه گيری نشد. دانشمندان غربی علاقه زيادی به تشعشع ميتوژنی از خود نشان ندادند وبه مطالعه تشعشع فوتونی در طی فاگوسيتوزعلاقمند بودند. گلبولهای سفيد پلی مورفونوکلئار  (PMN) در طی فاگوسيتوز در طول موج های 630-570 نانومتر از خود فوتون ساظع می کردند.کليما (Klima) و همکارانش ( 1988) در اتريش نشان دادند که اکسيژن يک مولار در فاگوسيتوزدرطول موج 634 نانومتر از خود تشعشع دارد که احتمالاً باعث تنظيم سيستم ايمنی می شود. تحقيقات اخير که با رشد ونمو دادن جنين گوساله وموش در محيط آزمايشگاهی انجام شده است نشان دهنده پديده ای شبيه به تشعشع ميتوژنی گورويچ است. در محيط آزمايشگاهی در صورتی که در هر ظرف آزمايشگاهی فقط يک تخم مرغ بارور شده وجود داشته باشد ، مورولای با سرعت تقسيم سريع در ظرف کوآرتز باعث تقسيم سريع مورولا در مجاور خود می شود (sreenan) .اين دانش روسی" تشعشع ضعيف الکترومغناطيسی که در طی تقسيم سلولی( و ديگر فرايندهای زيستی) ساطع می شود" می تواند به عنوان يک کانال اطلاعاتی بين سلولهای مجاور عمل نمايد. به علاوه کاربرد انرژی خيلی ضعيف الکترومغناطيسی نيز به عنوان تأثيرگذاربرفيزيولوژی سلولی شناخته شده بود.گاماليا (Gamaleya) آثار زيستی   ليزردرمانی کم توان  رادر سال 1962 بررسی نمود . اولين گزارشات وی بر روی اثر نور ليزربرروی محيط های کشت سلولی وبر روی بافت حيوانی بود. پس از اين مطالعات ، ليزرها ( يا کوانتوم اپتيکوم به زبان روسی در آن زمان) برای اولين بار برای تحريک زيستی  (Biostimulation) بکار رفتند.  اينيوشين (Inyushin) وهمکارانش (1969) در آلماآتا اثرات تحريک زيستی ومکانيزم های ليزررا بطور وسيعی مورد مطالعه قرار دادند. وی به جای سوزن در طب سوزنی از ليزر استفاده نمود . در مؤسسه مرکزی جراحی و هوشبری تجربی مسکو (Central Institue for Experimental Surgury and Anaesthesiology  in Moscow ) از ليزردرمانی کم توان بصورت عادی و روتين در دردها واختلال عملکردی پس از جراحی استفاده شد.  در کيف (Kiev) زالسکی  (Zalessky) توسط يک فيبر نوری نازک از ميان يک کانولا ليزر کم توان را مستقيماً به تنه های عصبی  (nerve trunks) در موضع هدف برای ديدن اثرليزر بر دردهای سرطان تاباند. چندين گزارش در مورد اثرات زيستی ليزردرمانی کم توان در اواخر دهه 1960 منتشرشد(inyushin 1969 , Migacheva  1969 ,Rubin 1969, Sachkova 1969 , Tomberg  1969 ). اين مطالعات علاقه زيادی را درغرب به خود جلب ننمودکه بيشتر بخاطر اين بود که کارها به زبان روسی  منتشر می شد و به مقدار زيادی نا شناخته می ماند. امروزه تحقيقات ليزر در حدااقل شش مؤسسه تخصصی در شوروی سابق انجام می شود. ليزرهای با توان بالا نيز شروع زود هنگامی در شوروی سابق داشت. اولين کاربردهای پزشکی آن در چشم پزشکی بود. کمپبل  (Campbell)از دانشگاه کلمبيا يک چشم پزشک وپيشگام در زمينه تکنولوژی ليزر است که در سال 1985 به درمانگاه فيودوروف  (Fyodorow's Clinic) در مسکو رفت. وی بطور غير مترقبه ای با مؤسسات مفيد ومؤثرو تکنولوژی ليزری برای کراتوتومی مواجه شد که در غرب مطلبی مورد قبول نمی باشد وبحث برانگيزاست. بيماران بر روی يک تسمه متحرک که به سمت ميز عمل حرکت می کنند ، خوابانيده می شوند . در آنجا يک جراح چشم منتظر بيمار است و 3 دقيفه وقت دارد که عمل کراتوتومی را انجام دهد. 5 جراح بايد 40 بيمار را در مدت 2 ساعت عمل جراحی نمايند. اين ترکيبی از آخرين تکنولوژی ليزر و خط توليد هنری فورد می باشد.
زمان: 2015-06-30 03:27:53

فيزيوتراپي در آسیب رباط صلیبی (A.C.L)

فيزيوتراپي در آسیب رباط صلیبی (A.C.L) قسمت اول

شرح حال
علایم پارگی رباط صلیبی قدامی زانو را با شرح حال مناسب که تاکید آن بر مکانیسم آسیب دیدگی ورزشی و شناسایی آسیب های احتمالی قبلی است و معاینه مناسب در اغلب موارد می توان تشخیص داد.
• در ورزشهای غیر تماسی:
  - یک صدای تق ( pop ) همراه با آسیب ACL شنیده شده یا خیر . معمولاً این صدا هنگامی که فرد ناگهان تغییر مسیر داده یا ناگهان در هنگام دویدن ایستاده است و یا در هنگام افتادن روی پا بعد از پرش شنیده شده و بدنبال آن التهاب و تورم زانو ایجاد شده است.
  - در خلال چند ساعت خون در مفصل تجمع پیدا کرده است ( همارتروز
).
  - فرد معمولاً نتوانسته است بخاطر درد و تورم یا ناپایداری زانو به فعالیت ادامه دهد
.
• در ورزشهای تماسی و ضربات با انرژی بالا:

 - صدمات ورزشی رباط ACL معمولاً با آسیب دیدگی سایر رباطهای زانو (  رباط جانبی داخلی یا جانبی خارجی زانو ) یا مینیسک های زانو همراهی دارد

 - اعمال یک نیروی شدید از سمت خارج به داخل به زانو می تواند منجر به یک سه گانه آسیب دیدگی شامل آسیب ACL, آسیب رباط جانبی داخلی زانو و آسیب تاخیری منیسک داخلی شود.

معاینه بالینی
• مشاهده دقیق زانو برای بررسی تجمع مایع در مفصل زانو یا تغییر شکل استخوانی ( شکستگی احتمالی ) طبق تحقیقات انجام شده  در آسیب استخوانی تجمع سریع مایع در مفصل 72% ارتباط با آسیب رباط صلیبی قدامی دارد.
• معاینه دامنه حرکات مفصل زانو بخصوص بازشدن کامل زانو که اگر نشود امکان آسیب دیدگی منیسک های زانو  را مطرح می کند
.
• لمس ساختارهای استخوانی توسط متخصص طب ورزشی یامتخصص ارتوپد امکان دارد منجر به شناسایی شکستگی استخوان مخفی مثل شکستگی استخوان درشت نی یا آسیب ران و شکستگی استخوان ران  شود
.
• لمس خطوط مفصلی زانو برای ارزیابی آسیب احتمالی منیسک ها لازم است. همچنین باید رباطهای جانبی زانو معاینه شوند
.
• انجامLachman test تست لاکمن بعد از رفع یا کاهش درد بیمار باید برای ارزیابی رباط ACL صورت گیرد به این صورت که فرد روی تخت خوابیده و زانو را در وضعیت خم شدگی 20 تا 30 درجه قرار می دهیم با دست چپ ران را می گیریم و با دست راست پشت قسمت فوقانی ساق را به جلو و طرف خود می کشیم. چنانچه در سمت آسیب دیده مقدار جابجا شده به جلو نسبت به سمت سالم در پای دیگر بیش از 3 میلی متر باشد غیر عادی است و نمایانگر آسیب است
.
• انجام تست کشیدگی به جلو یا Ant.drawer test بخاطر اسپاسم عضلات پشت ران ( عضلات همسترینگ ) که تست را متاثر می کند کمتر قابل اعتماد است. برای انجام تست بیمار به پشت خوابیده و زانوها را در وضعیت خم شدگی 90 درجه قرار می دهد. معاینه گر جلوی وی نشسته و با دو دست پشت قسمت زیر زانو را می گیرد و ساق را به سمت خود می کشد و در صدمه دیدن رباط صلیبی قدامی زانو استخوان درشت نی جلو می آید 

علل آسیب دیدگی رباط صلیبی قدامی
• ورزشهای پر خطر برای آسیب دیدگی ACL : ورزش فوتبال , اسکی , بسکتبال و بیسبال و کشتی مسئول 78% از جراحات مرتبط با ورزش رباط صلیبی قدامی زانو هستند
.
• جنس : صدمه و آسیب ورزشی زنان در محل رباط صلیبی قدامی زانو بیشتر از مردان می باشد
.
• کفش ورزشی : کفش های ورزشی که کناره های آنها سفتتر و محکمتر از وسط کف آنها می باشد بیشتر فرد را مستعد صدمه دیدگی ورزشی می کند.

بررسی تصویربرداری

رادیوگرافی:
• یافته های رادیوگرافیک اغلب منفی است.
• برای بررسی آسیب های همراه با پارگی ACL می توان از نماهای AP, Lateral و merchant و sunrise و Notch view استفاده نمود
.
• نمای مایل برای بررسی صفحه استخوان تیبیا مفید است
.
• امکان دارد در نمای AP شکستگی همراه با کندگی قسمت خارج کپسول ( Segond fracture ) دیده شود
.
این شکستگی یک شاهد بر آسیب کپسول خارجی و یک مدرک غیر مستقیم بر آسیب رباط صلیبی قدامی است. و در قسمت خارجی صفحه تیبیا اتفاق می افتد درست در مجاورت خط مفصلی و در خلف توبرکل Gerdy 

آرتروگرام:
• این روش تقریباً با MRI جایگزین شده است
.
• از این روش برای بررسی پارگی ACL استفاده می شود.

ام آر آی: 
• برای تشخیص آسیب های ACL حدود 95% حساسیت دارد. همچنین با آن می توان کوفتگی و آسیب  استخوان ران و تیبیا  را که در 90% از موارد آسیب رباط صلیبی قدامی وجود دارند تشخیص داد.از MRI زانو جهت تصميم گيري براي جراحي زانو استفاده مي شود.

درمان
فاز حاد:

چنانچه جراحی زانو لازم باشد معمولاً جراح زانو آنرا 3 هفته به تاخیر می اندازند تا التهاب کاهش یافته و از عوارضی مثل خشکی مفصل زانو بدنبال جراحی سریع جلوگیری شود. باید در این سه هفته عضلات جلو و عقب ران و دامنه حرکتی مفصل زانو تقویت و زیاد شود که این امر می تواند به کاهش تجمع مایع مفصلی زانو و بدست آوردن سریع توان عضلانی عضلات موثر روی مفصل زانو ( عضله چهار سر ران و عضلات همسترینگ ) بعد از عمل کمک کند. برای تصمیم به جراحی توجه به چند فاکتور مهم است مثل سطح فعالیت ورزشی قبل از صدمه دیدگی زانو , صدمات همراه , تمایل برای ادامه همان رشته ورزشی و میزان شلی و ناپایداری مفصل زانو . جراحی زانو در آسیب رباط صلیبی می تواند بصورت ترمیم داخل یا خارج مفصلی رباط صلیبی قدامی باشد, در روش جراحی داخل مفصلی توسط روش آرتروسکوپی زانو داخل مفصل را مشاهده و به کمک ابزار  آرتروسکوپ  رباط پاره شده را بصورت اولیه یا با استفاده از رباط زیر کشکک یا رباط سمی تندینوس یا گراسیلیس  ترمیم می کنند. در روش جراحی خارج مفصلی زانو هم با استفاده از بخشی از نوار فیبری خارج ران به نام  ایلیو تیبیال تراکت زانو را در سمت خارجی در بیرون سطح مفصلی پایدار می کنند. انتخاب بین این دو روش بسته به نظر جراح دارد و امری تخصصی است. درمان غیر جراحی پارگی aclمعمولا برای افراد مسن و آنهایی که قصد پرداختن به ورزش های شدید و رقابتی را ندارند در نظر گرفته می شود.در شکل روبرو نمایی از ترمیم خارج مفصلی رباط صلیبی زانو را مشاهده می کنید.
فاز بهبودی: سه فاز دارد
• فاز اول : دو هفته اول بعد از جراحی را شامل می شود و هدف در آن رسیدن به بازشدگی کامل زانو  ( Full extension ) و حفظ قدرت عضلانی عضله چهارسر رانی و کاهش تورم و نیز توانایی خم کردن زانو در حد نود درجه است.
• فاز دوم : هفته سوم تا پنجم بعد از عمل را شامل می شود و هدف در آن حفظ توانایی باز کردن کامل زانو و افزایش میزان خم شدن زانو به بیش از 90 درجه تا رسیدن به خم شدگی کامل زانو است
.
• فاز سوم : هفته ششم را شامل می گردد و هدف در آن افزایش قدرت و سفتی عضلانی است و بدنبال این مرحله به آرامی به ورزش باز می گردیم.بدون انجام تمرینات کافی در دوره بعد از جراحی بازگشت به ورزش  به زمانی معادل ۹-۶ ماه زمان نیاز دارد.

عوارض
• خشکی مفصلی و آرتروز زانو ( استئو آرتریت زانو
)
• ناپایداری مفصل زانو یا افزایش لغزندگی زانو

• درد و محدودیت حرکات مفصل زانو

پیش آگهی
• میزان موفقیت جراحی رباط ACL 95-82% است. و در بهترین شرایط شش ماه بعد از آسیب می توان به میادین ورزشی بازگشت.

 

 

 فيزيوتراپي در آسیب رباط صلیبی (A.C.L) قسمت دوم

 

 

توانبخشي بعد از ترميم ليگامان متقاطع قدامي به پنج مرحله تقسيم مي شود كه در هر مرحله اهدافي در نظر گرفته شده و جهت رسيدن به آن اهداف تمرينات لازم انجام مي‌شود كه انجام تمرينات، زير نظر جراح و فيزيوتراپيست بيمار صورت مي گيرد تا بهترين نتيجه درمان حاصل شود.
در پيوندهاي  ACLضعيف ترين و آسيب‌پذيرترين مرحله جايگزيني رباط، دو الي سه ماه اول است بنابراين تا آن زمان نبايد فشار زيادي به رباط وارد شود.
طول دوره درمان ۶ تا 9 ماه است كه در اين مدت بيمار بايد تحت نظر جراح و فيزيوتراپيست باشد. 

تمرينات توانبخشي بعد از جراحي ترميمي ليگامان متقاطع قدامي
-مرحله اول : از روز جراحي تا پايان هفته دوم
 -مرحله دوم : از هفته دوم تا پايان هفته چهارم
-‌مرحله سوم : از هفته چهارم تا پايان هفته دهم
 -مرحله چهارم تا ششم : از هفته دهم تا ماه دهم

مرحله اول :
از روز جراحي تا پايان هفته دوم
اهداف اين مرحله شامل:
1-زانو تا 90 درجه خم شود.
 2-عضله چهار سر تقويت شود.
 3-راه رفتن بيمار به طور نرمال انجام شود.
 4-عضلات پشت ران تقويت شود.

تمرينات
 1-جهت كنترل درد و تورم، از يخ، تحريك الكتريكي و اسپيلنت مناسب به مدت چند روز استفاده مي شود.
 2-حركات موبيليزيشن پاتلا در تمام جهات خصوصا در جهات فوقاني و تحتاني انجام مي‌شود.
 3-در صورت ضعف شديد عضله چهار سر،از تحريك الكتريكي جهت بازآموزي استفاده مي شود.
 4-جهت تقويت عضله چهار سر، زانو را به تخت فشار داده و تا 6 ثانيه نگه داشته مي‌شود.
 5-  ‌جهت تقويت عضلات پشت ران در حالت دمر زانو به كمك پاي سالم خم و راست مي شود.
 6-  ‌اگر زانو لقي   ‌نداشته باشد در تمام جهات، پا صاف بالا برده مي شود.
بيمار با استفاده از عصاي زير بغل و بريس فانكشنال راه رفتن طبيعي را آموزش ببيند و تا آخر هفته دوم 50 تا 70 درصد وزن بدن را  تحمل كند و در اين مدت لبه تخت نشسته و زانو را  تا 90 درجه خم كند ولي بايد براي صاف كردن زانو از پاي مقابل استفاده كند كه در غير اين صورت ليگامان  ACLپاره مي شود.

مرحله دوم :
 از هفته دوم تا پايان هفته چهارم
 1-زانوي بيمار به طور كامل صاف شود.
 2-  ‌بيمار بدون عصا و به طور نرمال راه برود.
 3-  ‌عمل انقباض عضله چهار سر به طور دقيق انجام شود.

تمرينات 
 1- ‌بيمار لبه تخت نشسته و زانوي خود را صاف كند.
 2-  ‌در حالت به شكم خوابيده، زانوي بيمار صاف شود.
 3-  ‌اگر زانو تا 100 درجه خم مي شود از دوچرخه ثابت استفاده شود.
 4-  ‌تمرينات بالا رفتن از پله از طرف جلو و از طرف پهلو انجام شود.

مرحله سوم :
 از هفته چهارم تا پايان هفته دهم
 1-زانو بايد تا آخر صاف و خم شود.
 2-عضله چهار سر و عضلات پشت ران به طور كامل تقويت شود.
 3-بيمار به طور آهسته به جلو و عقب بدود.

مرحله چهارم تا ششم :
از هفته دهم تا ماه دهم
اين دوره درمان براي افرادي است كه به صورت حرفه اي ورزش مي كنند و لذا ورزش‌هايي از قبيل درجا دويدن و مارپيچ دويدن اضافه مي شود تا ورزشكار بتواند به ورزش حرفه اي خود برگردد و در اين مدت قدرت عضله چهار سر بايد 85 درصد عضله چهار سر سمت مقابل و قدرت عضلات همسترينگ ها بايد 90 درصد قدرت عضلات همسترينگ سمت مقابل باشد و زانو تا 135 درجه خم شود و به طور كامل صاف شود.

 

برنامه دویدن بعد از جراحی  ACL     زانو

 

ورزشکارانی که تحت عمل جراحی ترمیم رباط صلیبی قدامی زانو قرار می گیرند بعد از گذراندن درمانهای اولیه فیزیوتراپی می بایست آماده انجام حرکات دشوارتر شوند تا بتدریج توانائی حضور در ورزش مورد نظر را کسب نمایند . برنامه دویدن که عمدتا  بعد از ماه سوم بعداز عمل آغاز میشود از اهمیت زیادی برخوردار است به همین دلیل سعی شد این برنامه آماده و در دسترس قرار گیرد . اما به خاطر داشته باشید قبل از شروع برنامه دویدن می بایست بتوانید تعدادی از حرکات را زیر نظر فیزیوتراپیست انجام داده تا در صورت آمادگی به شما اجازه شروع دویدن داده شود .

به خاطر داشته باشید برنامه زیر می تواند متناسب با وضعیت شما تغییر کند .

 

1-  هفته اول بعد از درمان فیزیوتراپی

 ابتدا 400 متر راه بروید سپس 400 متر با شدت 50% بدوید . این دوره را 4 بار تکرار کنید . 3 روز در هفته .

2- هفته دوم  بعد از درمان فیزیوتراپی

ابتدا 400 متر راه بروید سپس 800 متر با شدت 50% بدوید . این دوره را 2 بار تکرار کنید . 3 روز در هفته .

3- هفته سوم بعد از درمان فیزیوتراپی

 ابتدا 400 متر راه بروید سپس 1600 متر با شدت 50% بدوید در ادامه 400 متر راه بروید . این دوره را 1 بار انجام دهید . 3 روز در هفته .

4- هفته چهارم بعد از درمان فیزیوتراپی

 ابتدا 400 متر راه بروید سپس 400 متر با شدت 50% بدوید در ادامه 400 متر راه بروید سپس 800 متر با شدت 75% بدوید سپس 400 متر راه بروید  . این دوره را 2 بار تکرار کنید. 3 روز در هفته .

5- هفته پنحم بعد از درمان فیزیوتراپی

 ابتدا 400 متر راه بروید سپس 1600 متر با شدت 75% بدوید در ادامه 400 متر راه بروید . این دوره را 2 بار تکرار کنید. 3 روز در هفته .

6- هفته ششم بعد از درمان فیزیوتراپی

ابتدا 400 متر راه بروید سپس 400 متر با شدت 75% بدوید در ادامه 400 متر راه بروید سپس 800 متر  با شدت 100 %  بدوید و دوره را با 400 متر پیاده روی تمام کنید  . این دوره را 2 بار تکرار کنید. 3 روز در هفته .

7- هفته هفتم بعد از درمان فیزیوتراپی

 ابتدا 400 متر راه بروید سپس 1600 متر با شدت 100% بدوید در ادامه 400 متر راه بروید . این دوره را 2 بار انجام دهید . 3 روز در هفته

                                                      که

در کلینیک فیزیوتراپی مرکزی شریعتی این اقدام ها بصورت تخصصی زیر نظر اینجانب انجام می گیرد.

آدرس : خیابان شریعتی - ضلع شمال غربی پل سیدخندان - ساختمان پزشکان ۱۰۰۶ واحد زیرین بانک مهر واحد فیزیوتراپی

تلفن: ۸ - ۸۹ ۲۶ ۸۹ ۲۲

فکس: ۲۷ ۱۱ ۸۷ ۲۲

برچسب ها: لیگامنت صلیبی قدامی , خطر برای آسیب , دامنه حرکتی مفصل , درمان آسیب درجه , چرخش داخلی درشت , های عصبی عضلانی , افزایش دامنه حرکتی , حرکتی مفصل زانو , قسمت د , شوروی سابق , شده بود , نور ليزر , اين مطالعات , تقسيم سلولی , تشعشع ميتوژنی , طول موج , دهه 1960 , ارائه نمود , لوله های , بين لوله , های آزمايش , شناخته شده , روسی بنام , رباط صلیبی قدامی , آسیب رباط صلیبی , درمان فیزیوتراپی  ابتدا , بار تکرار کنید , صلیبی قدامی زانو , بار انجام دهید , خاطر داشته باشید , درمان فیزیوتراپی ا
زمان: 2015-06-30 03:27:55

تست ورزش

دید کلی

وقتی کسی دچار درد قلبی می‌شود ممکن است نوار قلب چیز خاصی را نشان ندهد، اما شک بالینی پزشک به این سمت است که رگهای قلب بیمار گرفتگی دارند. در این موارد با انجام تست ورزش تا حد زیادی صحت و سقم این مطلب روشن می‌شود. به عبارت دیگر تست ورزش آزمونی است که تغییرات نهفته نوار قلبی را از طریق تحمیل ورزش و فعالیت بدنی شدید به فرد آشکار می‌سازد.

آماده سازی بیمار برای تست ورزش

جهت رفاه بیشتر در حین ورزش ، بهتر است لباس و کفشی راحت پوشیده و قبل از انجام آزمایش ، فعالیت فیزیکی شدید انجام نداده باشید. همچنین لازم است از 3 ساعت قبل ناشتا بوده و سیگار نکشید. (چنانچه مبتلا به دیابت هستید 1 ساعت ناشتا بودن پس از صرف یک غذای سبک کافی است و نیازی به تغییر مقدار انسولین وجود ندارد). دیگر آنکه بعضی داروهای مداخله‌گر قلبی را که مانع از افزایش فعالیت قلب در حین ورزش می‌شوند (مانند پروپرانولول) در فاصله زمانی معین قبل از تست ورزش (تحت نظر پزشک معالج خود) قبلا باید قطع کرده باشید.

روش انجام آزمایش

ابتدا بیمار توسط پزشک ، پرسشهایی در مورد سابقه بیماری قلبی بعمل آمده و مورد معاینه قلب قرار خواهد گرفت. نبض ، فشارخون و نوار قلب در آغاز و سپس در مراحل بعدی آزمون بطور مکرر اندازه‌گیری و ثبت می‌شوند. پس از معاینه قلب جهت آزمون ورزش بر روی دستگاه تردمیل قرار خواهد گرفت. این دستگاه بصورت یک صفحه لاستیکی متحرک و غلطانی است (شبیه چرخ نقاله) که بیمار بر روی آن ایستاده و جهت حفظ تعادل باید بر روی آن راه برود. هر3 دقیقه شیب نوار در حد2 درصد و سرعت حرکت آن حدود 1.2 کیلومتر در ساعت افزایش خواهد یافت. این آزمون را می‌توان با استفاده از دستگاه دوچرخه‌ای نیز انجام داد.

انجام این تست به این صورت است که به فرد الکترودهای مربوط به نوار قلبی را متصل می‌کنند و از او می‌خواهند که متناسب با سرعت تسمه نقاله یا دوچرخه مخصوص حرکت کند. ابتدا دستگاه آرام حرکت می‌کند اما بتدریج سرعت می‌گیرد و فرد برای ادامه دادن آزمایش باید روی تسمه نقاله بدود. بتدریج دستگاه شیب پیدا می‌کند و حالتی ایجاد می‌شود که فرد در حال دویدن از سربالایی پیدا می‌کند. علائم حیاتی و نوار قلب بیمار در حالتهای مختلف کنترل می‌شود تا تغییرات قطعات و امواج آن در حالت ورزش مشخص شود.

مدت زمان ورزش برای تست

بر اساس سن ، حد معینی از ورزش و حداکثر ضربان قلب که بیمار باید به آن دست یابد پیش از شروع ورزش برای وی مشخص شده و آزمایش تا آن زمان ادامه خواهد یافت. بهترین و قابل اعتمادترین نتیجه مربوط به زمانی است که به حداکثر فعالیت پیش‌بینی شده بدون بروز تغییر غیر طبیعی در وضعیت بالینی یا نوار قلب نایل شود و این ، حدودا به 12- 10 دقیقه ورزش و کمی شکیبایی نیاز دارد. در صورتی که طی آزمون ضربان قلب به حدود 85% از حداثر ضربان قلب استاندارد (که با فرمول "سن بیمار _ 220" محاسبه می‌شود.) برسد آزمون طبیعی تلقی می‌شود. معهذا در هر زمان که بیمار واقعا احساس کرد قادر به ادامه ورزش نیست یا چنانچه دچار بعضی علائم بالینی نظیر درد سینه ، تنگی نفس مفرط ، سرگیجه و سردرد شدید شود، یا تغییرات غیر عادی در نوار قلب بروز کند یا فشار خون افت کند، آزمایش قطع می‌شود. برخی افراد مسن یا کسانی که دردهای مفصلی و عضلانی دارند از انجام تست ورزشی معاف هستند و باید اسکن قلب روی آنها انجام گیرد . اسکن رادیوایزوتوپ قلب (تست تالیوم) نسبت به تست ورزش آسانتر و دقیقتر می‌باشد و برخی پزشکان تمایل بیشتری به انجام آن دارند.
img/daneshnameh_up/1/15/ManElectrodes.gif

کاربرد تست ورزش

در مجموع تست ورزشی آزمونی است که می‌تواند گرفتگیها و تنگی‌های عروق قلب را تا حدی نشان دهد و پزشک را در تصمیم‌گیری برای انجام دادن یا ندادن اقدامات تهاجمی‌تر (مانند آنژیوگرافی راهنمایی کند. از کاربردهای پر اهمیت دیگر این تست در مورد ارزیابی کارایی افرادی است که‌دچار سکته‌های قلبی می‌شوند و به اصطلاح تحمل فعالیتهای بدنی در آنها در طول زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

موارد عدم استفاده از تست ورزش

در صورتی که آزمون ورزش برای بیمار واقعا خطرناک باشد، آزمایش بصورت دیگری انجام می‌شود. بطور کلی در مواقعی که بیمار به هر دلیل قادر به ورزش نباشد یا انجام ورزش برای وی غیر ضروری یا مضر تشخیص داده شود بجای آزمون ورزش، از تزریق بعضی از داروهای خاص استفاده می‌شود. معروفترین و رایجترین این داروها، دی پیریدامول (پرزانتین) نام دارد. این دارو سرخرگهای کرونر قلب را گشاد کرده و خون رسانی به عضله قلب را چند برابر می‌کند. با تزریق این دارو مشابه اثرات فیزیولوژیک ورزش در قلب ایجاد خواهد شد بدون آنکه بیمار فعالیت جسمی قابل توجهی انجام داده باشد.

تزریق داروی رادیواکتیو

دارویی که در انتهای مرحله آزمون ورزش از طریق آنژیوکت به بیمار تزریق می شود یک ماده رادیواکتیو بی‌خطر و بدون ضرر است. این ماده معمولا تکنسیوم - 99m - میبی ( 99m Tc- MIBI )، در مواردی تالیوم (201 TI ) و گاهی بعضی داروهای دیگر نشاندار شده با تکنسیوم -m 99 می‌باشد. ترس مفرط از پرتو که در بعضی بیماران مشاهده می‌شود به هیچ وجه پایه علمی ندارد. ماده رادیو اکتیوی که در اینجا به مقدار ناچیز بکار می‌رود تنها حاوی پرتو گاما است و نقش یک ماده شبرنگ را در محیط تاریک و غیر قابل دسترس داخل بدن بازی می‌کند. به بیان دیگر ماده تزریقی از نوعی انتخاب شده که هیچگونه تابش آلفا یا بتا ندارد (چون انرژی و عوارض احتمالی یک ماده رادیواکتیو بیشتر معلول تابش ذرات آلفا و بتای آن می‌باشد). مانند یک واکسن که همه خصوصیات یک عامل بیماری‌زا را دارد به جز آنکه بسیار ضعیف شده و تنها واکنش ایمنی بدن را فعال می‌سازد.

بنابراین، پرتو دارویی که برای شما به مقدار بسیار اندک و با نیمه عمر بسیار کوتاه تجویز می‌شود فقط به عنوان یک ردیاب یا نشانه‌گر بی‌خطر به مدت چند ساعت در بدن شما باقی می‌ماند و از نظر تابش پرتو یا ترکیب شیمیایی هیچ ضرری برای شما نخواهد داشت و مطالعات گسترده و متعدد انجام شده در جهان گواه این مدعا هستند. شاید دانستن این امر برایتان جالب باشد که اساسا تابشهای رادیواکتیو بطور طبیعی نیز با مقادیر کمتر در محیط پیرامون ما وجود داشته و امروزه برای آنها اثرات مثبت و سازنده قائل هستند. لذا میزان پرتوگیری بیماران در آزمایشهای پزشکی هسته‌ای معمولا اندک و در حد تصویر برداری رادیوگرافی یا بعضا حتی کمتر می‌باشد و دستورات حفاظتی خاصی که در زمینه پرتو به بیماران بعد از تصویربرداریهای پزشکی داده می‌شوند جنبه احتیاطی داشته و عمدتا مربوط به خانمهای باردار هستند.
برچسب ها: لیگامنت صلیبی قدامی , خطر برای آسیب , دامنه حرکتی مفصل , درمان آسیب درجه , چرخش داخلی درشت , های عصبی عضلانی , افزایش دامنه حرکتی , حرکتی مفصل زانو , قسمت د , شوروی سابق , شده بود , نور ليزر , اين مطالعات , تقسيم سلولی , تشعشع ميتوژنی , طول موج , دهه 1960 , ارائه نمود , لوله های , بين لوله , های آزمايش , شناخته شده , روسی بنام , رباط صلیبی قدامی , آسیب رباط صلیبی , درمان فیزیوتراپی  ابتدا , بار تکرار کنید , صلیبی قدامی زانو , بار انجام دهید , خاطر داشته باشید , درمان فیزیوتراپی ا , قرار خواهد گرفت , تست ورزش , نوار قلب , ورزش برای , ضربان قلب , آزمون ورزش , پیدا می‌کند , این تست , تسمه نقاله , بیمار واقعا , برای شما , ماده رادیواکتیو , این دار
زمان: 2015-06-30 03:27:55

زندگي‌نامه دكتر حسابي

زندگينامه دكتر محمود حسابي
 
محمود حسابي در سال ۱۲۸۱ شمسي در تهران به دنيا آمد وي ۴ ساله بود که پدرش معزالسلطنه سفير ايران در لبنان شد و به بيروت رفتند.يک سال بعد پدرش به ايران بازگشت و ازدواج کرد و دستور داد که همسرش گوهرشاد و بچه‌هايش را از سفارت بيرون کنند.بعد از آن محمود ، محمد و مادرشان با فقر زندگي کردند.
محمود از مادرش ني زدن را ياد گرفت و به کمک او قرآن و ديوان حافظ را حفظ کرد و گلستان و بوستان ، شاهنامه ، مثنوي مولوي و امثالهم را نيز آموخت.
محمود تحصيلات ابتدائي خود را در سن هفت سالگي در مدرسه فرانسوي هاي بيروت آغاز كرد . شروع دوره دبيرستان او همزمان با آغاز جنگ جهاني اول بود و به دليل تعطيل شدن مدرسه فرانسوي زبان بيروت به مدت دو سال در منزل به تحصيل پرداخت . پس از آن براي ادامه تحصيل وارد كالـج امريكائي بيروت شد.
در سن ۱۷ سالگي ليسانس ادبيات عرب ، در ۱۹ سالگي ليسانس بيولوژي و بعد از آن مدرک مهندسي راه و ساختمان گرفت تا از اين راه به اقتصاد خانواده کمک کند. همزمان با شغل نقشه‌ کشي در رشته‌هاي پزشکي ، رياضيات و ستاره‌شناسي از دانشگاه آمريکايي بيروت فارغ‌التحصيل شد.
شرکت راهسازي کارفرمايش او را براي ادامه تحصيل به فرانسه فرستاد و او از دانشکده‌ي برق پاريس مدرک گرفت. همزمان با تحصيل در رشته‌ي معدن در مدرسه‌ي عالي معدن پاريس در راه‌آهن برقي فرانسه مشغول به کار شد و سرانجام به رشته‌ي فيزيک دانشگاه سوربن فرانسه رفت.در ۲۵ سالگي دانشنامه دکتراي فيزيک خود را به خاطر رساله‌ي حساسيت سلولهاي فتوالکتريک با درجه‌ي ممتاز گرفت ، و دو نشان از عالي‌ترين نشانهاي علمي فرانسه را دريافت کرد. وقتي که دکتر حسابي نظريه‌ي بي‌نهايت بودن ذرات را ارائه کرد ، دانشمندان فرانسوي از درک آن عاجز ماندند و به او گفتند به محضر اينشتاين برود. او براي شاگردي اينشتاين به همراه پنج هزار نفر ديگر در امتحاني شرکت کرد و جزء پنج نفر اول قرار گرفت. پس از مدتي او در کرسي اينشتاين شروع به تدريس کرد ، او ناگهان متوجه شد که دست در سفره‌ي آمريکايي‌ها دارد ناگهان غيرت ملي‌اش بيدار شد و به ايران بازگشت و در ايران ۶ ماه بيکار بود تا به کمک يکي از اقوام در وزارت راه استخدام شد. او در مباحثات همواره به آيات قرآن و روايات به عنوان شواهد و دلايل محكم استناد مي‌كرد.
استاد اعتقاد داشت كه طبيعت تحت آهنگ موزون و عرفاني خود درحال نيايش است و همچنين «تئوري بي‌نهايت بودن ذرات» را با وحدت وجود مرتبط مي‌دانست. وي مي‌گفت: «شايد بيست شاگرد ممتاز درس بخوانند و فارغ التحصيل شوند ولي كسي كه ديد و نظر جديدي دارد، بايد تقوا نيز داشته باشد؛ چنين افرادي نسبت به ديگران برتري دارند.»
ايشان حتي به هنگام انتخاب همسر، (با وجود پيشنهادهاي بسيار از سوي خانواده‌هاي سرشناس و به اصطلاح متجدد آن روز) دختري از خانوادة روحاني حائري را برگزيدند. وي فرزندان خود را از كودكي ملزم به فراگيري و انجام فرايض ديني مي‌نمود ونيز آنان را به تلاوت آيات با لهجه‌ي صحيح عربي و درك كامل معاني تشويق مي‌كرد.
 
در زمان ادارة اولين بيمارستان خصوصي در ايران (بيمارستان گوهرشاد، سال 1312ش) با وجود جوً حاكم، كاركنان خانم ملزم به رعايت كامل حجاب بودند و اين نشاني از پايبندي استاد به مباني و اصول اعتقادي بود.
کتاب‌خانه شخصي پروفسور حسابي شامل 27400 جلد كتاب در زمينه‌هاي گوناگون ادبي، پزشكي، رياضي، زيست‌ شناسي، ستاره‌ شناسي، فلسفي، فيزيكي، مذهبي و مهندسي (الكترونيك، برق، راه و ساختمان، شيمي، مكانيك) است؛ همچنين چندين دايره‌المعارف مانند لاروس، بريتانيكا، بورداس، امريكانا و كتبي در مورد مجسمه‌ها، نقاشي‌ها و موزه‌هاي معروف جهان نيز در آن يافت مي‌شود. پروفسور حسابي مشترك روزنامه‌ها و مجلات معتبري چون نيوزويك، اشپيگل، لوپوان، ساينتيفيك امريكن، فيزيكس تودي، فيزيكس ورد، مجله مركز علمي سزن سويس، نشرية آكادمي علوم امريكا و نشرية آكادمي علوم نيويورك و ... بود. استاد به موسيقي اصيل ايراني علاقه بسيار داشت و مي‌گفت:« موسيقي ايراني يك طرز فكر است، يك فلسفه است و بيان يك آرزوست.» وي به كمك شاگردان خود در دانشكده علوم، مانند دكتر بركشلي به تعيين نت‌ها و اندازه‌گيري دقيق فواصل گام‌هاي موسيقي ايراني پرداخت و به ياري دكتر ناجي با تغيير شكل كاسه تار اين ساز قديمي ايران ايران را اصلاح كرد تا با نت‌هاي مختلف زير و بم خنيدداشته باشد. استاد موسيقي كلاسيك غرب را به‌خوبي مي‌شناخت و در نواختن ويولن و پيانو مهارت داشت، تا آن جا كه برندة جايزه اول مدرسه موسيقي (كنسرواتوار) پاريس، در سال 1306ش(1927م) شد. در ميان موسيقي‌دانان غربي، بيش از همه به باخ علاقه داشت و معتقد بود:« آن قدر موسيقي باخ قشنگ است كه آدم فكر مي‌كند با خدا حرف مي‌زند.» ايشان موسيقي بتهوون، شوبرت، شوپن، موتسارت و ويوالدي را نيز تحسين مي‌كردند.
ورزش كوهپيمايي و راه‌پيمايي از ورزش‌هاي مورد علاقة استاد بود. وي در دورة نوجواني در رشته شنا، ديپلم نجات غريق دريافت كرد.از ديگر ورزش‌هاي مورد علاقة استاد مي‌توان از فوتبال، دوچرخه سواري، دو استقامت، دشت نوردي و جز اين‌ها نام برد.
زبان‌هايي كه استاد به آن‌ها اشراف داشتند چهار زبان زنده دنيا يعني، فرانسه، انگليسي، آلماني و عربي تسلط داشت و در مطالعات و مكالمات اين زبان‌ها را به‌كار مي‌برد. همچنين به زبان‌هاي سانسكريت، لاتين، يوناني، پهلوي، اوستايي، تركي، ايتاليايي اشراف داشت و آن را در تحقيقات علمي خود به ويژه در امر واژه‌گزيني زبان فارسي به كار مي‌برد.
 
استاد به آثار ، نويسندگان و شعرايي چون حافظ، سعدي، فردوسي، مولوي،نظامي، باباطاهر و نيز آندره ژيد، شكسپير، شلي، فالكنر، آناتول فرانس، ولتر، هكسلي، همينگوي، راسل، بودلر، راسين، رامبو، ورلن ... علاقه داشتند .بزرگاني كه استاد با آن‌ها در تماس بودند. پروفسور اينشتين، برگمان، بلاكت، ديراك، شرودينگر، بور، تلر، بورن، فرمي، فون نويمن، گودال، ويتسكر، برتران راسل، آندره ژيد، ... استاد مطهري، علامه محمد تقي جعفري، استاد ابوالقاسم حالت، استاد شيخ الملك(اورنگ)، ... وي نزديك به پنجاه سال در جلسات روزهاي جمعه پذيراي علما، فقها، شعرا، ادبا، اساتيد دانشگاه و حتي مردم عادي بود و هر پانزده روز يك بار، در روزهاي دوشنبه با فارغ‌التحصيلان دانشكده فني دانشگاه تهران ديدار مي‌كرد.
استاد فردي خوش‌رو، فروتن و با وقار بود کم سخن مي‌گفت و بسيار مي‌انديشيد. قناعت و صرفه‌جويي از خصوصيات اخلاقي وي بود و هر چه در اختيارش قرار مي‌گرفت، آن را نعمت الهي مي‌دانست. هيچ‌گاه از تحصيل علم غافل نشد و در طول سي‌و هشت سال پاياني عمر، شبي يك ساعت به فراگيري زبان آلماني مي‌پرداخت. مطالعه و تحقيق بر روي مطالب گوناگون، محاسبات تئوري بي‌نهايت‌ بودن ذرات، گوش‌ دادن به اخبار داخلي و راديوهاي خارجي، باغباني، آهنگري، نجاري ونوآوري‌هاي علمي و صنعتي (در كارگاه كوچك خانه) از سرگرمي‌هاي او بود. به همسر و فرزندان خود عشق مي‌ورزيد و به آن‌ها احترام مي‌گذاشت. با وجود مشغلة بسيار، همواره مي‌كوشيد از هر فرصتي براي تبادل نظر و هم‌نشيني با آن‌ها استفاده كند. هر دو شب دو ساعت را به آموزش مطالب گوناگون و پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي درسي فرزندان‌شان و همچنين ساعتي را به آموزش فرزندان همسايگان اختصاص مي داد.
او مجلس را وادار به تصويب طرح تاسيس دانشگاه تهران کرد(سال ۱۳۱۳) در دولت ، مصدق وزير فرهنگ بود و همان وقت اولين مدرسه‌ي عشايري ايران را تاسيس کرد. بعد از انقلاب خانه‌اش را در بانک گرو گذاشت تا در خانه ، آزمايشگاهي تاسيس کند. در حال حاضر در خانه‌ي او (بنياد پروفسور حسابي) بيش از ۱۰۰ محقق مشغول به کارند.
در ديار غربت :
بعد از اينکه ما در بيروت بي پناه شديم زندگي سختي را پشت سرگذاشتيم بايدکجا مي رفتيم آن هم در کشور قريب که هيچ کس را نمي شناختيم . تمام اثاثيه ما را پشت ديوار سفارت ريخته بودند و من و برادرم و مادرم کنار اثاثيه نشسته بوديم و بايد واقعيت را قبول مي کرديم . از ته دل به خدا پناه آورديم و چيزي از درون به ما مي گفت که خدا به فريادمان خواهد رسيد . همان که گفته شد قنسولگري ايران در بيروت مستخدمي داشت به اسم حاج علي که همشهري ما بود وقتي ما را با آن حال و روز ديد علي رغم خطراتي که براي ايشان داشت ما را به خانه خودش برد و با احترام بسيار زيادي از ما استقبال کردند و ما ساکن اتاق سرايدار قنسولگري بوديم و بايد حرفها و نگاه هاي اعضاي سفارت خانه و خانواده آنها را که خرد کننده بود گوش مي داديم خوب چاره اي نبود چه مي شود کرد؟ با اين حال سختي هاي بسيار زيادي را متحمل شديم و در حالي که با کمک حاج علي زندگي را مي چرخانديم گاهي هم مادر از جواهرات خود استفاده مي کرد.
اما يک روز که ما مشغول بازي بوديم ناگهان صداي جيغ مادر بلند شد و همگي ما را به داخل اتاق کشانيد با جسم بي جان مادر رو به رو شديم مادر را به کمک حاج علي و دخترش به پزشک محلي برديم و دکتر بعد از معالجه گفتند که او سکته کرده و از گردن به پايين فلج است دنيايي از غم سراسر وجودم را فرا گرفت و با خود گفتم مادر به خاطر من و برادرم سکته کرد وقتي ديد که ديگر هزينه اي برايمان نمانده است.
 
خاطرات کودکي دکتر محمود حسابي :
بايد از زماني شروع کنم که پنج ساله بودم و خانه ما در ميدان شاهپور تهران بود . آخر بازارچه قوام الدوله کوچه پاييني کليساي ارمنه قرار داشت. خاطرات بسياري از خانه محل تولدم دارم هنوز هم وقتي که پايم روي سنگ ريزهاي کنار باغچه اي قرار مي گيرد به ياد آن خانه مي افتم . من و برادرم براي پدر و مادرم خيلي عزيز بوديم و آنها آرزوي هاي زيادي براي ما داشتند يادم مي آيدکه غلام سياه خانه مان يعني نوروز پناهگاهي جزء مادرم نداشت .
به ياد مي آورم که چهار سال داشتم و روي پله ها روبه روي حوض با خانم نشسته بوديم خانم برايم تعريف مي کردند که چند ماهي نمي گذشت که مرا به دنيا آورده بودند مرا در بغل گرفته بودند و برادرم در بغل و دامان حاجيه طوبا خانم مادر بزرگم بود.
مرحوم آقاي نظرالسلطان عسگري که نوه دايي مادرمان مي شدند و از افراد سرشناس فاميل بودند و ضمنا مقام والايي در دادگستري داشتند به خانه ما آمده بودند تا ما را ببيند اول برادرم محمد را بغل گرفت و درباره آينده او گفت: من حدس مي زنم محمد وقتي بزرگ شود درس بخواند و طبيب بشود فکر و طبعش هم طوري است که ثروت زيادي گرد مي آورد ، بعد نصرالسلطان مرا در آغوش مي گيرد و مدت طولاني اي در چشمانم نگاه مي کند و بعد مي گويد اين پسر عجيب است عجيب !
محمود آدم فوق العاده اي خواهد شد ، او جامع العلوم خواهد شد او دانشمند مي شود و افراد بسياري از او سود خواهند برد نام او جاودان خواهدشد اما با اين حال مال منال چنداني نخواهد آورد.
پدرم مي گفتند: وقتي طي سالهاي بعد از سوي مادرم اين حرفها را مي شنيدم فکر مي کردم براي دلخوشي ما و جبران ناراحتي هاي من اين حرفها را مي گويند ، اگر اين حدس من درباره حرفهاي مادرم درست نباشد بايد بگويم: دست کم آقاي نصرالسلطان هرگز سختي ها و ناراحتي هايي را که من بايد در سالهاي بعد با آن دست پنجه نرم کنم نمي دانست.
از لحن بيان پدرم معلوم بود که خيلي راضي نيستند درباره دوران کودکي شان حرف بزنند و باز هم مشخص بود که برخي از قسمت ها را که مربوط به دوران کودکي شان مي شد برايم بيان نمي کنند اما ظاهرا به خاطر خواهش و درخواست من پذيرفته بودند.
پدر ادامه داد: بگذار قصه کودکي ام را از زماني شروع کنم که به بغداد رفتيم : جد شما يعني پدر بزرگ من آقاي معزالسلطان اسم کوچکشان علي بود و ملقب به حاج يمين الملک از افراد سرشناس و برجسته هيئت وزيران بود. يک روز به خانه ما آمد از اين تعجب کرديم که چرا صبح به اين زودي نزد ما آمده است پدرم يعني آقاي عباس حسابي ملقب به معزالسلطنه از آن جايي که ايشان را نزد خود فرا نخوانده بود حدس زد که بايد مسئله مهمي در ميان باشد. پدر بزرگ به پدرم گفت : که بايد به عنوان قنسول يا به اصطلاح به عنوان نماينده دولت به شامات بروي . شامات آن موقع شامل سوريه و لبنان فعلي مي شد و همه تحت سلطه ترک هاي عثماني بود و مرکز اين سرزمين ها آن موقع بيروت محسوب مي شد.
من و برادرم هرگز نمي دانستيم که اين سفر بيش از يک سال به طول مي انجامد. آن زمان وسيله سفر درشکه ، کجاوه ، اسب و قاطر بود.
بعد از چند روز سفرمان آغاز شد از تهران به شاه عبدالعظيم و از آنجا به قم و کرمانشاه سفر کرديم و از کرمانشاه به طرف کربلا و نجف و بغداد و دمشق حرکت کرديم و از آنجا عازم بيروت شديم. سه ماه در بغداد و کربلا مانديم بعد از اين مدت به طرف دمشق حرکت کرديم و چهارماه هم در آنجا مانديم بعد از اين که پدرم گزارش هايي براي دولت نوشت به سمت بيروت حرکت کرديم.
بيروت شهري زيبا و خاطره انگيز بود خانه سفير در بيروت ، خانه بزرگ و مجللي بود و شادي هاي کودکانه در سال نخست اقامت مان در بيروت برايمان بسيار بود.
مادرم زني قانع و فداکار بودند و اصلا تمايلات مادي و ثروت اندوزي نداشتند اما بر عکس پدرم ، پدر مدام در حال حساب و کتاب بود اين املاک اش در ايران چه وضعي دارد ؟ يا اين که از دولت چه سمتي بگيرد که بهتر باشد؟ مدام براي کسب پست هاي بالاتر با تهران مکاتبه مي کرد و همين کار ها باعث مي شود مادرم ناراحت بشوند اما مادر زني نبودند که به روي خودشان بياورند. بعد از مدتي پدر تصميم خودش را گرفت تا براي به دست آوردن خواسته هاي مادي و کسب قدرت به ايران باز گردد و من و برادرم را به يک مدرسه شبانه روزي در بيروت بسپارد زيرا بيروت به اروپا نزديکتر بود و مدارسش به مراتب بهتر و پيشرفته تر از تهران بود . همچنين براي نگهداري از ما دايه هايي را در نظر گرفته بود و مي خواست با مادر به ايران باز گردد وقتي ما هم از تصميم با خبر شديم چيزي نمانده بود که از غصه دق مرگ بشويم مگر مي شود که ما غريب و تنها به دور از پدر و مادر آن هم در شهري به آن بزرگي تنها باشيم باور کردنش مشکل بود آيا فقط به بهانه تحصيل من و برادرم پدر مي توانست ما را بي خانواده و بي تکيه گاه رهاکند؟اما خداوند مادري مهربان و با گذشت به ما عطا کرده بود ، مادر تصميم گرفتند که پيش ما بماند و همراه پدر نروند و گفتند من مي خواهم خودم فرزندانم را بزرگ کنم نه دايه ها . پدر براي کسب لذايذ دنيا تصميم خود را گرفته بود او يک باره و در کمال خونسردي ما و مادرم را در بيروت گذاشت و راهي تهران شد. از آن پس پدرم هزينه زندگي ما را هر چند ماه يک بار مرتب به سفارت بيروت مي فرستاد و ما از اين بابت مشکلي نداشتيم.
 
حدود يکسال از سفر پدرم به شهر تفرش مي گذشت يک روز عصر پيشکار پدرم که اوامر او را اجرا مي کرد و مردي خشن و بسيار سرد بود و خيلي با پدرم هم خلق و خو بود به منزل ما آمد و در خانه را زد ، وقتي در را باز کردم گفت: با خانم جناب قنسول مي خواهم صحبت کنم من به مادر خبر دادم و مادرم بعد از تعويض لباس به داخل سرسراي جلوي عمارت آمدند و به من اشاره کردند که پيشکار را راهنمايي کنم . مادر کنار ميز بلند داخل سرسرا ايستادندتا پيشکار هم مجبور شود بايستد ، مادر نکات دقيق و ظريفي را رعايت مي کردند ، من در صورت پيشکار يک نوع شيطنت کينه و خشونت مي ديدم و در صورت مادرم نوعي نگراني را احساس مي کردم البته رفتار با صلاحت و جدي و مطمئن مادرم باعث شده بود پيشکار جرات بيان خواسته اش را از دست بدهد پيشکار من و من مي کرد تا مادر به او گفتند : حرف تان را بزنيد چرا اين دست و آن دست مي کنيد؟ اي کا ش لال مي شد و هيچ وقت پيغام پدر را به ما نمي رساند ولي اين طور نبود و او لب به سخن گشود و گفت که پدر ديگر هزينه اي براي گذراندن زندگي به ما پرداخت نمي کنند و خواسته بود که هرچه زودتر ما آنجا را ترک کنيم مادر که حسابي جا خورده بودند با حيرت و تعجب پرسيدند حتما جاي ديگري را براي ما در نظر گرفته اند چرا درست سخن نمي گوييد ، پيشکار با لحني بي اعتنا و خونسرد ادامه داد که آقا دستور داده اند ظرف يک هفته بايد خانه را تخليه کنيد در عين ناباوري مادر از پيشکار در خواست نامه اي که از سوي پدر آورده بودند را کردند و نامه را خواندند و حقيقت داشت ، مادر را وحشتي عميق در آغوش گرفت .
آقاي معز السلطنه به تهران مي آيد تا ثروتي بيشتر گرد آورد و از آنجايي که خانواده خود را در بيروت رها کرده با خانمي به اسم همدم الدوله از خانواده سلطنتي قاجار بود آشنا مي شود و با او ازدواج مي کند با اين کار معزالسلطنه شاه مي شود و موقعيت بسيار خوبي براي شرکت در مهمانيها ي دربار است .
معزالسلطنه بعداز چند ماهي از خانم جديد خود مي خواهد که با شاه صحبت کند تا مقام بالاتري را تصاحب کند.متاسفانه شرط خانم همدم الدوله رها کردن زن و فرزندان و قطع خرجي و اخراج آنها از سفارت بود تا همسر اول و فرزندانش را از بين ببرد. از انجا يي که معزالسلطنه حاضر بود براي کسب موقعيت و مقام بالا دست به هر کاري بزند بنابراين شرط زن دوم خود زا پذيرفت و دست به کار شد. حال اين که آقاي حاج يمين الملک که آن روز ها وزير دارايي بود مي توانست به ما کمک کند اما ما هر چه نامه نوشتيم به دستور خانم همدم الدوله نامه ها به دست پدر بزرگ نمي رسيد حتي پدر بزرگ مستمري که جداگانه براي ما در نظر گرفته بودند اما پدرم مستمري را هر ماهه دريافت مي کرد. واقعا عجيب است؟به قول پدرم اگر انسان بخواهد کسي را اذيت کند هيچ موجود ديگري به پايش نمي رسد.
 سيسه پدر براي نابودي خانواده :
روزگار به همين منوال گذشت تا اين که ما 9 ساله شديم يک روز پدرم پيش ما آمدند چون همسر دوم پدر از زنده بودن ما آگاه شده بود و همين مساله باعث نگراني او شده بود وبه پدر دستور داده شده بود که به بيروت بيايد و مادر را با خود سوار کشتي کنند و من و برادرم را به بهانه تحصيل در بيروت بگذارند از آنجايي که مادر نگران آينده ما بود پيشنهاد پدر را پذيرفتند و همراه پدر راهي شدند ما خيلي نگران بوديم چراکه ماجرا طبيعي پيش نمي رفت ديري نگذشت که فهميديم همه اين ماجراها دسيسه اي بيش نبوده و معزالسلطنه براي نابودي ما به بيروت آمده است وقتي که ما در تهران بوديم غلامي داشتيم به اسم نوروز که او هم همراه پدر بود وقتي که از ماجرا باخبر مي شود نزد مادرم مي روند و همه چيز را به مادر مي گويند و از ايشان مي خواهند که هرچه زودتر خود را ازاين دسيسه شوم نجات دهد .
مادر وقتي که از ماجرا با خبر مي شود دست به کار مي شود و سرش را به لبه تيز و آهني ستون کشتي که از پشت به آن تکيه داده بود به شدت هر چه تمامتر مي کوبند که بر اثر اين ضربه سرشان شکاف عميقي بر مي دارد به طوري که زمين کشتي پر از خون مي شود به معزالسلطنه خبر مي رسانند او هم به محض ديدن صحنه مادر را به بيرون از کشتي مي برند و همان جا رهايش مي کنند به خيال اينکه از خون ريزي شديد جان سالم به در نخواهد برد اما به خواست خدا مادر زنده مي ماند و با اين فداکاري و تن افليج خود و ايمان راسخ نزد من و برادرم باز مي گردد و معزالسلطنه دست خالي به ايران مي رود.
فاجعه بعدي مربوط به 14 - 15 سالگي من و برادرم مي شود که همسر دوم پدرم باز از سلامتي ما مطلع مي شود و باز پدر را به قصد نابودي ما به بيروت مي فرستد که با دلسوزيهاي حاج علي، باز نجات پيدا کرده و براي آنکه پدر بار ديگر مزاحم ما نشود به جنوب بيروت شبانه اثاث کشي کرديم به طوري که جزء حاج علي کسي از ما خبرنداشت . بله زندگي گاهي خيلي سخت و غير قابل تحمل مي شود انگليسي ها در هنگام سختي ها و تصميم براي انجام دادن کاري به بچه هايشان مي گويند : که تا جايي که مي تواني ببيني و مي تواني بايستي مقاومت کن . من تقريبا اين کار را از کودکي ام آموختم.
در آن دوران مهمترين مساله اين بود که مادري حامي ، معتقد ، متدين و سخت کوش داشتيم با اينکه سکته کرده بود و افليج بود و بيشتر وقتها در بستر بيماري به سر مي بردند اما هيچ گاه نااميد نمي شد و لحظه اي از تربيت و آموزش ما غافل نمي شدند و همين باعث اميدواري و شادي ما مي شد. کار به جايي رسيده بود که ديگر پولي برايمان باقي نمانده بود و چيزي هم براي خوردن نداشتيم من و برادرم ليفه خرما را مي کنديم و با شمع مي تابانديم تا بند کفش درست کنيم و به مغازهاي بيروت سري مي زديم تا هرکس که باري يا کالايي دارد برايش جابجا کنيم تا بتوانيم خرج داروهاي مادر را در آوريم.
در آن هنگام قند پيدا نمي شد و ما از ميوه هاي شيرين ((خروب)) استفاده مي کرديم و مقدار زيادي جمع آوري مي کرديم و نصف آن را خشک مي کرديم براي زمستان هرچند که اين ميوه وقتي خشک مي شد خيلي جويدنش سخت بود اما ما خوشحال بوديم و چاره اي نداشتيم.
من با تلاش زياد توانستم ديپلم نجات غريق را بگيرم پس تابستانها به 20 بچه هم قد خودم آموزش مي دادم شنا در سواحل مديترانه آن هم در عمق زياد کار بسيار دشواري بود ديگر روزها همين طور مي گذشت تا زماني که کار داشتيم اوضاع بد نبود اما وقتي بيکار مي شديم شبها من و برادرم داخل کوچه ها راه مي افتاديم و نان خشک جمع مي کرديم آنها را مي شستيم و روي پارچه اي خشک مي کرديم و بعد استفاده مي کرديم با اين حال هيچ گاه به ياد نمي آورم که مادر لب به شکوه و نا رضايتي باز کنند هيچ وقت غصه بي پولي را نمي خوردند تنها نگراني او از بابت درس ما بود که او را عذابي دشوار و سخت بود. اين بود که مادر تصميم گرفت راز دل را با حاج علي در ميان بگذارد با اين که مي دانستند او درگير مسائل خود است ولي چاره اي نبود پس از حاج علي خواهش کرد تا مدرسه رايگان و يا با هزينه کم براي ما پيدا کند و او هم پذيرفت به هر حال هيچ مدرسه اي جزء مدرسه روحانيون رايگان نبود و ما مجبور بوديم که براي درس خواندن نزد کشيش هاي فرانسوي بيروت برويم با نگراني هايي که از جانب مادر با آن حال شان داشتيم پذيرفتيم و فکر کرديم که اين کار باعث خوشحالي بي اندازه مادر مي شود . نگراني من از بابت مادر خيلي بيشتر از اين ها بود چون بايد 6 شبانه روز آنجا باشيم و فقط يک شب اجازه داشتيم که کنار مادر باشيم.
 
مدرسه روحانيون :
فکر مادر لحظه اي مرا آرام نمي گذاشت بالاخره تصميم گرفتم که موضوع را با حاج علي در ميان بگذارم و در واقع از او کمک بخواهم ، او نيز گفت که من حاضرم به شما کمک کنم من و دخترم از مادرتان مواظبت خواهيم کرد شما به درستان برسيد.
ما را به خوابگاه بردند و لباس همراه با تختخواب و خلاصه از ظرف غذا تا وسايل بهداشتي به مادادند ، شبهاي آنجا خيلي سخت بود مخصوصا که هميشه به تختهاي خواب سکري مي کشيدند و صداي قدمهايشان لالايي وحشتناکي بود که ما را به خواب مي برد از وضع موجود راضي نبوديم ولي تحمل مي کرديم اما کاسه صبرم تمام شد و موضوع را با مادر در ميان گذاشتم و از درس دادن آنها گفتم و اينکه آنها از مسلمان بودن ما ناراضي اند وبه نحوي مي خواهند ما نيز چون بچه هايشان مسيحي فرانسوي بشويم ، بنابراين به ما خيلي سخت مي گريند و مادر هم از ترس اينکه مبادا به بچه هايش مسيحي فرانسويي بشوند در غياب ما در طول يک سال آنقدر به حاج علي التماس کردند تا بالاخره حاج علي قول داد تا جايي بهتر براي ما پيداکند با همه سختي ها و پيشامدها توانسته بود تقاضاي بازرسي کند تا ما بتوانيم اجازه اي گرفته و شبها پيش مادر نازنينمان بخوابيم . در 19 سالگي ليسانس بيولوژي گرفتم و در همان آزمايشگاه مشغول کار شدم از بخت بد اين کار هيچ در آمدي نداشت چون در آن زمان کسي به آزمايشگاه اعتقادي نداشت ، من بايد خرج خانواده ام را مي دادم ، بيکاري براي من مشکل بود تا اينکه يک روز در يکي از رستورانها ي سنتي بيروت با دکتر فرانسوي آشنا شدم و او به من توصيه کرد که رشته اي بخوانم که بتوانم براي خارجي ها کار کنم و گفت بهتر است در شرکتهاي پيمان کاري کار کنم ، اين پيشنهاد بهترين پيشنهاد بود. حدود 22 ساله بودم که از دانشگاه امريکايي بيروت مدرک مهندسي راه و ساختمان گرفتم و در يک شرکت فرانسوي کار پيدا کردم اين کار هم با سختي هاي بسياري همراه بود اين شرکت کنترات راهسازي مرز سوريه و لبنان را به عهده داشت و مسيري خطرناک و غير قابل عبور و در مسيري در ارتفاعي به نام حما ساخته مي شود ماهي نمي شد که دکه کارگري از ارتفاعات پرت نشود .
کارگرها شبها پايين ارتفاع مي خوابيدند و من تنها آن بالا مي ماندم ، شب از صداي شغالها و گرگها خوابم نمي برد و گاهي موشها ي صحرايي و از همه بدتر مالاريا بود که گريبان گير من شد و مرا مبتلا کرد ديگر از همه چيز و همه کس قطع اميد کرده و خودم را براي مرگ آماده کرده بودم که پزشک فرانسوي با مقداري گنه گنه (کنين ) از بيروت رسيد و همان قرصها به خواست خدا مرا از مرگ نجات داد. و دوباره کارم را در ارتفاع حما شروع کردم . حالا ديگر کارگرها با من نوعي ارتباط عاطفي پيدا کرده بودند و اين باعث مي شود که کارشان را به نحو احسن انجام دهند تا جايي که يک روز مهندس عالي رتبه فرانسوي با تعجب گفت فکر نمي کنم تا به حال مردم با هيچ مهندسي به اين خوبي کار کرده باشند گفتم بله ، چون اين کارگرها همه مسلمانند و من هم مسلمان هستم بنابر اين حرفهاي همديگر را خوب مي فهميم و همين باعث مي شود که آنها خوب کار کنند . به هر حال به من پيشنهاد کردند که روي معادن کار کنم ، پس اجازه گرفتم که کارم را فعلا به دفتر مرکزي در بيروت انتقال دهند که آنجا بتوانم درس خود را در رشته مهندسي معدن شروع کنم .
در 25 سالگي مهندسي معدن مي خواندم و در معادن کار مي کردم ، با مردم راحت شده بودم وآنها هم همين طور دروزي ها فقط به خاطر من است که اجازه دادند معادنشان استخراج بشود و همين مرا نگران مي کرد که اگر فردايي پايم را از اينجا بيرون بگذارم آنها ديگر هيچ کنترلي به معادنشان نخواهند داشت ، تصميم گرفتم که با رئيس طايفه ( عشيره) دروزي ها ملاقات کنم و موضوع را با او در ميان بگذارم از آنجايي که او با وضع من آشنا بود به حرفهاي من خوب گوش کرد و همان طورکه مي خواستم يکي از پسرها ي با هوش خود را تحت اختيار من گذاشت تا به او زبان فرانسه ياد بدهم ، به خاطر اين پيشنهاد سه شبانه روز برايم جشن گرفتند و اسبي ممتاز و درجه يک عربي به من دادند پسر ريس دروزيها آن قدر باهوش بود که کمتر از يکسال زبان فرانسه را به خوبي آموخت با رياضي و معدن و محاسبات استخراج آشنا شد و همين طور به امور فني حال ديگر او مي توانست بالاي سر فرانسوي ها باشد و جاي مرا بگيرد.
حال ما يکسال است که در فرانسه اقامت داريم يک روز به همراه برادرم در پارک نشسته بوديم که من مرد افليجي را ديدم که سال قبل در همين پارک با او آشنا شده بودم اما او ديگر افليج نبود از پسرش موضوع را پرسيدم و همين امر باعث شد که با برادرم به فکر مادر بيفتيم و به همين اميد ، هر دو رشته حقوق را رها کرديم و در رشته پزشکي تحصيل کرديم روزها را پشت سر گذاشتيم و سخت تلاش کرديم تا اينکه من در طول 4 سال و برادرم طي 6 سال درسمان را تمام کرديم و در بيمارستان دانشگاه پاريس مشغول به کار شدم اما حوصله ام سر رفت در حالي که چشمانم هم خيلي ضعيف شده بود تصميم گرفتم که رشته تحصيلي خود را عوض کنم و چيزي انتخاب کنم که مثل پزشکي بدون فرمول نباشد و آدم را کمي اذيت کند.
 
اقدامات دکتر محمود حسابي :
از جمله اقدامات ارزشمند استاد براي نمونه به مواردي اشاره مي كنيم:
- تأسيس مدرسه مهندسي وزارت راه و تدريس در آنجا (1306 هـ. ش)
- نقشه برداري و رسم اولين نقشه مدرن راه ساحلي سراسري ميان بنادر خليج فارس، تأسيس ارالمعلمين عالي و تدريس در آنجا (1307 هـ. ش)
- ساخت اولين راديو در كشور (1307 هـ . ش)
- تأسيس دانشسراي عالي و تدريس در آنجا (1308 هـ. ش)
- ايجاد اولين ايستگاه هواشناسي در ايران (1310 هـ. ش)
- نصب و راه اندازي اولين دستگاه راديولوژي در ايران (1310 هـ. ش)
- تعيين ساعت ايران (1311 هـ. ش)
- تأسيس بيمارستان خصوصي (گوهرشاد) به نام مادرشان (1312 هـ.ش)
- تدوين قانون و پيشنهاد تأسيس دانشگاه تهران و تأسيس دانشكده فني (1313 هـ.ش) و رياست آن
دانشكده و تدريس در آنجا (1315 هـ. ش)
- تأسيس دانشكده علوم و رياست آن دانشكده از (1321 تا 1327 و از 1330تا 1336هجري شمسي) و تدريس درگروه فيزيك آن دانشكده تا آخرين روزهاي حيات،
- تأسيس مركز عدسي سازي- ديدگاني- اپتيك كاربردي دردانشكده علوم دانشگاه تهران،
- مأموريت خلع يد ازشركت نفت انگليس در دولت دكتر مصدق و اولين رييس هيئت مديره و مديرعامل شركت ملي نفت ايران،
- وزير فرهنگ دردولت دكترمصدق(1330هجري شمسي)
- پايه گذاري مدارس عشايري و تأسيس اولين مدرسه عشايري ايران (1330هجري شمسي)
- مخالفت با طرح قرارداد ننگين كنسرسيوم و كاپيتولاسيون درمجلس،
- مخالفت با قرارداد دولت ايران درعضويت سنتو«باكت بغداد» درمجلس،
- تأسيس اولين رصدخانه نوين درايران، تأسيس اولين مركز مدرن تعقيب ماهواره ها درشيراز (1335هجري شمسي)
- پايه گذاري مركز مخابرات اسدآباد همدان (1338هجري شمسي)
- تدوين قانون استاندارد و تأسيس مؤسسه استاندارد ايران (1333هجري شمسي) ژئوفيزيك دانشگاه تهران (1330هجري شمسي)،
- استاد ممتازدانشگاه تهران (ازسال1350هجري شمسي)،
- پايه گذاري مركز تحقيقات و راكتور اتمي دانشگاه تهران و تأسيس سازمان انرژي اتمي و عضو هيئت دائمي كميته بين المللي هسته اي(1330 - 1349هجري شمسي)
- تشكيل و رياست كميته پژوهشي فضاي ايران و عضو دائمي كميته بين المللي فضا (1360هجري شمسي)
- تاسيس انجمن موسيقي ايران، مؤسس و عضو پيوسته فرهنگستان زبان ايران(1349هجري شمسي) تا آخرين روزهاي فعاليت.
 
برچسب ها: لیگامنت صلیبی قدامی , خطر برای آسیب , دامنه حرکتی مفصل , درمان آسیب درجه , چرخش داخلی درشت , های عصبی عضلانی , افزایش دامنه حرکتی , حرکتی مفصل زانو , قسمت د , شوروی سابق , شده بود , نور ليزر , اين مطالعات , تقسيم سلولی , تشعشع ميتوژنی , طول موج , دهه 1960 , ارائه نمود , لوله های , بين لوله , های آزمايش , شناخته شده , روسی بنام , رباط صلیبی قدامی , آسیب رباط صلیبی , درمان فیزیوتراپی  ابتدا , بار تکرار کنید , صلیبی قدامی زانو , بار انجام دهید , خاطر داشته باشید , درمان فیزیوتراپی ا , قرار خواهد گرفت , تست ورزش , نوار قلب , ورزش برای , ضربان قلب , آزمون ورزش , پیدا می‌کند , این تست , تسمه نقاله , بیمار واقعا , برای شما , ماده رادیواکتیو , این دار , دمشق حرکت کرديم , حاج يمين الملک , خانم همدم الدوله , شمسي پايه گذاري , پايه گذاري مركز , دکتر محمود حسابي , ديپلم نجات غريق , سالگي ليسانس بيولوژي , نشرية
زمان: 2015-06-30 03:27:56

آسیب شناسی ورزشی

آسیب های ورزشی

آسیب دیدیگی استخوان از رایجترین
مشکلات ورزشکاران می باشد.
آسیبهای ورزشی در اثر ضربه های شدید یا کششهای متمادی و بیش از حد در حین انجام حرکات ورزشی به وجود می آیند. صدمات ورزشی میتوانند استخوانها یا بافت نرم (رباط، ماهیچه و تاندون) و یا هردو را دچار مشکل نمایند. برخلاف تصور بسیاری افراد، کودکان، با عکس العملهایی ناپخته، عدم توانایی در تشخیص و پرهیز از خطر و توانایی کم در ایجاد هماهنگی در حرکات، بسیار بیشتر از بزرگسالان در معرض آسیبهای ورزشی هستند.

سالانه تعداد افراد بسیاری دچار صدمات ورزشی میشوند که نیمی از آنها با انجام معالجات خانگی و یا بدون رسیدگی خاص بهبود یافته و نیم دیگر به رسیدگی پزشکی نیاز پیدا میکنند. بر اساس محاسبات آماری در هر 1000 نفر، 26 نفر به آسیبهای ورزشی دچار میشوند و بالاترین میزان این صدمات متوجه کودکان 14-5 سال است. در این آمارها بیشترین تعداد مصدومین را پسران 17-12 ساله تشکیل میدهند، که میزان این آسیبها از نظر تعداد نفرات صدمه دیده، در ورزشهای جمعی که امکان برخورد در آنها زیاد است و از نظر وخامت، در ورزشهای انفرادی بیشتر است.

انواع آسیبهای ورزشی
حدود 95% این آسیبها را کوفتگی و ضرب دیدگی بافت نرم تشکیل میدهد. کبودی رایج ترین اثر این ضرب دیدگی هاست و دلیل بروز آن زخم های زیر پوست یا آسیب دیدگی موی رگهای سطحی و جمع شدن خون در زیر پوست است.

یک سوم تمام صدمات ورزشی را اصطلاحا رگ به رگ شدن میگویند. این آسیب در واقع پیچیدن یا پارگی قسمتی ازرباط است. رباط رشته محکمی است که پیوند دهنده استخوانها به یکدیگر بوده و مفاصل را محکم در جای خود نگه میدارد.

ضرب دیدگی یا پیچ خوردگی از انواع دیگر آسیبهای شایع در ورزش است. این حالت پیچیدگی و کشش ماهیچه یا تاندون است که گاهی به پارگی آنها می انجامد. تاندونها بافتهای محکمی هستند که پیوند دهنده ماهیچه ها به استخوانها هستند.

التهاب تاندون و یا التهاب یکی از محفظه های کوچک پر از مایعی که موجب حرکت روان تاندون بر روی استخوان میشوند در اثر تکرار بیش از حد حرکاتی که موجب وارد شدن فشار بر مفاصل میشوند به وجود می آید.

آسیبهای استخوانی
شکستگی استخوان 5 تا 6% کل آسیبهای ورزشی را تشکیل میدهد. استخوانهای بازو و پا بیش از همه در معرض شکستگی قرار دارند. شکستگی ستون فقرات یا جمجمه در حین حرکات ورزشی بسیار نادر است. استخوانهای پا از ران تا کف آن بسیار مستعد شکستگی در اثر فشار هستند و زمانی رخ میدهند که ماهیچه ها دچار پیچیدگی شده یا در اثر انقباض بیش از حد موجب خم شدن و شکستن استخوان میشوند. این نوع شکستگی بخصوص در میان رقصندگان باله، دوندگان استقامت و افرادی که استخوانهای باریک دارند شایع است.

شکستگی ساق پا با دردناک شدن و تورم جلو، داخل و پشت ساق پا همراه است که در هنگام حرکت بسیار دردناک شده و درد آن مدام شدت پیدا میکند. این آسیب در اثر حرکات پر فشار یا کوبیدن های مداوم پا بر روی زمین در ورزشهایی چون ایروبیک، دو استقامت، بسکتبال و والیبال عارض میشود.


آسیب دیدیگی مغزی خطرناکترین
حالت آسیب دیدگی ها می باشد.
آسیبهای مغزی
آسیبهای مغزی، دلیل اصلی صدمات منجر به مرگ در حرکات ورزشی است. ضربه مغزی ممکن است حتا با ضربه ای مختصر به سر ایجاد شود و به بیهوشی یا از دست دادن تعادل، هماهنگی حرکات، قوه ادراک، شنوایی، حافظه و بینایی منجر شود.

عوامل اصلی صدمات ورزشی شامل :
• لوازم ورزشی که اشتباه به کار برده شده اند
• سقوط
• برخورد شدید دو بازیکن که بر اثر سرعت زیاد (مثلا در هاکی روی یخ) یا خشونت ذاتی ورزش (مانند راگبی) ایجاد میشود
• آسیب دیدگی سطحی یا پارگی بخشهایی از بدن که به طور مداوم تحت فشار یا کشیدگی قرار گرفته اند

علائم این آسیبها عبارتند از :
• لقی یا از جا درآمدن یک مفصل
• تورم
• ضعف

بررسی آسیب شناسی :
علائمی که به طور مداوم موجب تشدید یا کاهش توانایی ورزشکار در بازی شده و گاهی هم دردناک نبوده و فقط با خستگی غیر معمول همراه هستند، باید توسط جراح ارتوپد مورد معاینه قرار گیرد. تشخیص به موقع از تبدیل شدن مشکلات کوچک به صدمات جدی و مشکلات طولانی جلوگیری میکند.

یک جراح ارتوپد اشخاصی را که،
• از شرکت در ورزش به دلیل درد ناشی از آسیب شدید منع شده اند
• قابلیت ورزشی آنها به دلیل مشکلات مزمن ناشی از یک آسیب ورزشی کم شده است
• کسانی که آسیب ورزشی در آنها موجب از شکل افتادگی بازو یا پا شده است

را مورد نظر قرار می دهد. او با معاینه موضعی، پرسیدن سوالهایی در رابطه با چگونگی آسیب دیدگی و نوع علائمی که بیمار داشته است و همچنین با گرفتن عکسهایی با اشعه ایکس، استخوانها و بافت نرم آسیب دیده را بررسی میکند. اشخاصی که دچار ضربه مغزی شده اند باید فورا مورد معاینه قرار گیرند و تا زمان دریافت نتیجه نرمال تحت نظر باشند و تا این زمان هر 5 دقیقه یک بار مورد معاینه قرار بگیرند. معاینات اصلی در هر 5 دقیقه عبارتند از اندازه گیری هشیاری، تمرکز و حافظه کوتاه مدت فرد مصدوم.

علائم دیگر تشخیص صدمه مغزی عبارتند از گیجی، سردرد، تهوع و مشکل بینایی.

شیوه های درمان :
درمان صدمات مختصر بافت نرم معمولا شامل محکم بستن محل آسیب دیده با نوار کشی، کمپرس یخ و استراحت است. داروهای ضد التهاب خوراکی یا تزریقی برای تورم کیسه های مفصلی تجویز میشوند.

برای تاندونهای آسیب دیده داروهای ضد التهاب همراه با ورزش مخصوص تجویز میشود. اگر تاندونی دچار پارگی شده باشد، برای درمان آن به عمل جراحی نیاز است. جراحیهای ارتوپدی برای پیچیدگیها یا ضرب دیدگیهای جدی توصیه میشوند. درمان این صدمات نه تنها شامل برطرف کردن درد و التهاب که شامل برگرداندن ورزشکار به حالت و تواناییهای اولیه او است.

معمولا به ورزشکاران آسیب دیده توصیه میشود که تا بهبود کامل، فعالیتهای خود را محدود نمایند. پزشک آنها شاید تمرینهای خاصی را برای ورزشکاری که دچار آسیبهای متعدد شده است تجویز نماید اما صدمات جدی،ورزشکار را برای مدتی از انجام عملیات ورزشی محروم خواهد کرد.

پیشگیری :
کودکانی که میخواهند در یک فعالیت ورزشی سازمان یافته شرکت کنند باید ابتدا توسط متخصص معاینه شوند و در باره نوع ورزشی که میخواهند انجام دهند با پزشک خود مشورت نمایند. پزشک متخصص باید،

• هر گونه آسیب قبلی را با دقت معاینه کرده و اهمیت آنرا در ورزش مورد نظر بسنجد.
• در صورت لزوم برای جلوگیری از رشد یا عدم رشد نامطلوب عضلات و استخوانهای کودک تمرینهای اضافه تجویز کند
• به سیستم استخوان بندی و دستگاه گردش خون کودک توجه کند و قابلیت بدنی او را تایید یا رد کند
همانطور که میبینید اگر پزشک بداند که ورزش مورد نظر شما چیست میتواند بگوید که کدام بخش بدن بیشتر در معرض فشار خواهد بود و برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی توصیه هایی بکند

چند برنامه دیگر برای جلوگیری از آسیبهای ورزشی عبارتند از:

• حفظ فرم صحیح و سلامت بدن
• اطلاع و اطاعت از قوانینی که موجب تنظیم حرکات میشود
• استراحت در هنگام خستگی، بیماری یا درد
• عدم استفاده از نیرو بخشهای مصنوعی. این مواد ممکن است توانایی شما را در لحظه افزایش دهند اما در دراز مدت با خطر مرگ همراه هستند
• مراقبت و استفاده صحیح از لوازم ورزشی
• پوشیدن البسه مناسب و به کار بردن لوازم محافظ (مانند زانو بند و کلاه ایمنی)
برچسب ها: لیگامنت صلیبی قدامی , خطر برای آسیب , دامنه حرکتی مفصل , درمان آسیب درجه , چرخش داخلی درشت , های عصبی عضلانی , افزایش دامنه حرکتی , حرکتی مفصل زانو , قسمت د , شوروی سابق , شده بود , نور ليزر , اين مطالعات , تقسيم سلولی , تشعشع ميتوژنی , طول موج , دهه 1960 , ارائه نمود , لوله های , بين لوله , های آزمايش , شناخته شده , روسی بنام , رباط صلیبی قدامی , آسیب رباط صلیبی , درمان فیزیوتراپی  ابتدا , بار تکرار کنید , صلیبی قدامی زانو , بار انجام دهید , خاطر داشته باشید , درمان فیزیوتراپی ا , قرار خواهد گرفت , تست ورزش , نوار قلب , ورزش برای , ضربان قلب , آزمون ورزش , پیدا می‌کند , این تست , تسمه نقاله , بیمار واقعا , برای شما , ماده رادیواکتیو , این دار , دمشق حرکت کرديم , حاج يمين الملک , خانم همدم الدوله , شمسي پايه گذاري , پايه گذاري مركز , دکتر محمود حسابي , ديپلم نجات غريق , سالگي ليسانس بيولوژي , نشرية , مورد معاینه قرار , آسیبهای ورزشی , بافت نرم , آسیب دیدگی , آسیب دیده , صدمات ورزشی , مورد نظر , مورد معاینه , شده است , معاینه قرار , ضرب دیدگی , حرکات ورزشی , این
زمان: 2015-06-30 03:27:59

اردوی تیم ملی امید

با کسب پیروزی تیم ملی امید کشورمان در برابر تیم ملی بزرگسالان اندونزی با نتیجه ۲-۱ ~بنا براین بود تا اردوی تدارکاتی این تیم در کشور اندونزی برپا شود که کنسل شد.

برچسب ها: لیگامنت صلیبی قدامی , خطر برای آسیب , دامنه حرکتی مفصل , درمان آسیب درجه , چرخش داخلی درشت , های عصبی عضلانی , افزایش دامنه حرکتی , حرکتی مفصل زانو , قسمت د , شوروی سابق , شده بود , نور ليزر , اين مطالعات , تقسيم سلولی , تشعشع ميتوژنی , طول موج , دهه 1960 , ارائه نمود , لوله های , بين لوله , های آزمايش , شناخته شده , روسی بنام , رباط صلیبی قدامی , آسیب رباط صلیبی , درمان فیزیوتراپی  ابتدا , بار تکرار کنید , صلیبی قدامی زانو , بار انجام دهید , خاطر داشته باشید , درمان فیزیوتراپی ا , قرار خواهد گرفت , تست ورزش , نوار قلب , ورزش برای , ضربان قلب , آزمون ورزش , پیدا می‌کند , این تست , تسمه نقاله , بیمار واقعا , برای شما , ماده رادیواکتیو , این دار , دمشق حرکت کرديم , حاج يمين الملک , خانم همدم الدوله , شمسي پايه گذاري , پايه گذاري مركز , دکتر محمود حسابي , ديپلم نجات غريق , سالگي ليسانس بيولوژي , نشرية , مورد معاینه قرار , آسیبهای ورزشی , بافت نرم , آسیب دیدگی , آسیب دیده , صدمات ورزشی , مورد نظر , مورد معاینه , شده است , معاینه قرار , ضرب دیدگی , حرکات ورزشی , این , تیم ملی , اندونزی
زمان: 2015-06-30 03:27:59

بازی تدارکاتی تیم امید

در پی دیدار تیم ملی فوتبال بزرگسالان با تیم ملی اندونزی که منجر به شکست ۵-۰ اندونزی شد تیم ملی امید کشورمان نیز روز پنجشنبه به دیدار تیم ملی اندونزی خواهد رفت.
برچسب ها: لیگامنت صلیبی قدامی , خطر برای آسیب , دامنه حرکتی مفصل , درمان آسیب درجه , چرخش داخلی درشت , های عصبی عضلانی , افزایش دامنه حرکتی , حرکتی مفصل زانو , قسمت د , شوروی سابق , شده بود , نور ليزر , اين مطالعات , تقسيم سلولی , تشعشع ميتوژنی , طول موج , دهه 1960 , ارائه نمود , لوله های , بين لوله , های آزمايش , شناخته شده , روسی بنام , رباط صلیبی قدامی , آسیب رباط صلیبی , درمان فیزیوتراپی  ابتدا , بار تکرار کنید , صلیبی قدامی زانو , بار انجام دهید , خاطر داشته باشید , درمان فیزیوتراپی ا , قرار خواهد گرفت , تست ورزش , نوار قلب , ورزش برای , ضربان قلب , آزمون ورزش , پیدا می‌کند , این تست , تسمه نقاله , بیمار واقعا , برای شما , ماده رادیواکتیو , این دار , دمشق حرکت کرديم , حاج يمين الملک , خانم همدم الدوله , شمسي پايه گذاري , پايه گذاري مركز , دکتر محمود حسابي , ديپلم نجات غريق , سالگي ليسانس بيولوژي , نشرية , مورد معاینه قرار , آسیبهای ورزشی , بافت نرم , آسیب دیدگی , آسیب دیده , صدمات ورزشی , مورد نظر , مورد معاینه , شده است , معاینه قرار , ضرب دیدگی , حرکات ورزشی , این , تیم ملی , اندونزی , تیم ملی , ملی اندونزی , دیدار تیم , اندونزی
زمان: 2015-06-30 03:27:59

تیم ملی امید

نتیجه بازی بین تیم ملی فوتبال بزرگسال کشور ما و تیم ملی امید کشورمان ۳-۰ شد.

که در این بازی تیم آقای افشین قطبی با کوله باری از تجربه توانست تیم امیدی را شکست دهد که هنوز اعضاء تیم مشخص نشده است. با این حال بازیکنان امید نهایت تلاش خود را انجام دادند و کادر فنی با درایت خود توانست این تیم را ساماندهی کند.

برچسب ها: لیگامنت صلیبی قدامی , خطر برای آسیب , دامنه حرکتی مفصل , درمان آسیب درجه , چرخش داخلی درشت , های عصبی عضلانی , افزایش دامنه حرکتی , حرکتی مفصل زانو , قسمت د , شوروی سابق , شده بود , نور ليزر , اين مطالعات , تقسيم سلولی , تشعشع ميتوژنی , طول موج , دهه 1960 , ارائه نمود , لوله های , بين لوله , های آزمايش , شناخته شده , روسی بنام , رباط صلیبی قدامی , آسیب رباط صلیبی , درمان فیزیوتراپی  ابتدا , بار تکرار کنید , صلیبی قدامی زانو , بار انجام دهید , خاطر داشته باشید , درمان فیزیوتراپی ا , قرار خواهد گرفت , تست ورزش , نوار قلب , ورزش برای , ضربان قلب , آزمون ورزش , پیدا می‌کند , این تست , تسمه نقاله , بیمار واقعا , برای شما , ماده رادیواکتیو , این دار , دمشق حرکت کرديم , حاج يمين الملک , خانم همدم الدوله , شمسي پايه گذاري , پايه گذاري مركز , دکتر محمود حسابي , ديپلم نجات غريق , سالگي ليسانس بيولوژي , نشرية , مورد معاینه قرار , آسیبهای ورزشی , بافت نرم , آسیب دیدگی , آسیب دیده , صدمات ورزشی , مورد نظر , مورد معاینه , شده است , معاینه قرار , ضرب دیدگی , حرکات ورزشی , این , تیم ملی , اندونزی , تیم ملی , ملی اندونزی , دیدار تیم , اندونزی , تیم ملی , توانست
زمان: 2015-06-30 03:27:59

کلینیک فیزیوتراپی مرکزی شریعتی ( خندان )

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم                     موجیم که آسودگی ما عدم ماست 

سلام و عرض ادب به خوانندگان گرامی که ما را همیشه امید نگارش و آموزش داده اند تا بتوانیم کمکی هرچند کوچک به جامعه خویش نماییم.

اخیرا توفیق آن یافتیم تا بتوانیم مجموعه کلینیک درمانی شریعتی را گسترش داده و سایت کلینیک را به آدرس www.scpt.ir  راه اندازی نماییم که در آن اطلاعات جامعی در خصوص انواع بیماری ها , درمان و نیز امکانات به روز کلینیک را معرفی نماییم.

پیشنهاد اینجانب از خوانندگان عزیز آنست که مطالب مفید سایت را که هم از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام فعال می باشد را مطالعه نموده و به دوستان خویش معرفی نمایند.

ضمنا امکانات مفیدی از جمله ثبت نام در سایت نیز فراهم آمده است که می تواند به همراهان محترم خدمات ویژه ای را فراهم نماید.

از اینکه ما را پذیرا هستید خرسندیم.

مدیریت کلینیک فیزیوتراپی مرکزی شریعتی ( خندان )

www.scpt.ir

https://t.me/shariatiii

https://www.instagram.com/akbarrezaii

 

برچسب ها: لیگامنت صلیبی قدامی , خطر برای آسیب , دامنه حرکتی مفصل , درمان آسیب درجه , چرخش داخلی درشت , های عصبی عضلانی , افزایش دامنه حرکتی , حرکتی مفصل زانو , قسمت د , شوروی سابق , شده بود , نور ليزر , اين مطالعات , تقسيم سلولی , تشعشع ميتوژنی , طول موج , دهه 1960 , ارائه نمود , لوله های , بين لوله , های آزمايش , شناخته شده , روسی بنام , رباط صلیبی قدامی , آسیب رباط صلیبی , درمان فیزیوتراپی  ابتدا , بار تکرار کنید , صلیبی قدامی زانو , بار انجام دهید , خاطر داشته باشید , درمان فیزیوتراپی ا , قرار خواهد گرفت , تست ورزش , نوار قلب , ورزش برای , ضربان قلب , آزمون ورزش , پیدا می‌کند , این تست , تسمه نقاله , بیمار واقعا , برای شما , ماده رادیواکتیو , این دار , دمشق حرکت کرديم , حاج يمين الملک , خانم همدم الدوله , شمسي پايه گذاري , پايه گذاري مركز , دکتر محمود حسابي , ديپلم نجات غريق , سالگي ليسانس بيولوژي , نشرية , مورد معاینه قرار , آسیبهای ورزشی , بافت نرم , آسیب دیدگی , آسیب دیده , صدمات ورزشی , مورد نظر , مورد معاینه , شده است , معاینه قرار , ضرب دیدگی , حرکات ورزشی , این , تیم ملی , اندونزی , تیم ملی , ملی اندونزی , دیدار تیم , اندونزی , تیم ملی , توانست , کلینیک , نماییم , فراهم , معرفی , شریعتی , بتوانیم , خوانندگان , امکانات
زمان: 2018-06-23 04:00:02